John Lewis-Stempel yn ennill Gwobr Llyfr Wainwright Golden Beer am yr eildro

Cyhoeddwyd mai Where Poppies Blow – The British Soldier, Nature, The Great War gan John Lewis-Stempel sydd wedi ennill Gwobr Llyfr Wainwright Golden Beer, sy’n dathlu’r llyfrau gorau am natur a theithio ym Mhrydain.

Mae Where Poppies Blow yn rhoi golwg ffres ac unigryw ar brofiadau myfyrwyr o Brydain yn y Rhyfel Byd Gyntaf.

Mae Where Poppies Blow yn stori milwyr o Brydain yn y Rhyfel Mawr a’u perthynas gyda’r anifeiliaid a’r planhigion o’u cwmpas. Mae John Lewis-Stempel yn awgrymu fod y berthynas yn sylfaenol bwysig, oherwydd ei bod yn mynd ymhell i esbonio pam y gwnaeth y milwyr ymladd, a chanfod yr ewyllys i ddal ati. Yn bennaf oll, mae natur yn iachau, ac er y bwledi a’r gwaed ysbrydolodd ddynion i ddal ati. Gan gynnwys cerddi, detholiadau o lythyrau, nodiadau maes a chofnodion dyddiadur, mae Where Poppies Blow yn rhoi darlun anhygoel o fywyd ar y Ffrynt Gorllewinol fel y’i gwelir drwy’r berthynas rhwng dyn a natur.

Dywedodd Julia Bradbury, Cadeirydd y Beirniaid: Mae Where Poppies Blow yn sicr o fod yn glasur modern. Mae’n llyfr rhyfeddol am rym iachaol a chydnerthedd natur yn yr amserau tywyllaf. Wedi’i ysgrifennu’n hardd ac yn deimladwy tu hwnt, mae’n ein hatgoffa am erchyllterau rhyfel ond mae John Lewis-Stempel yn glyfar yn plethu stori’r anifeiliaid a’r bywyd gwyllt sy’n goroesi, marw a ffynnu wrth ochr y dynion a’r menywod a gollodd eu bywydau.”

Daw Where Poppier Blow â dau gariad mawr John Lewis-Stempel, natur a hanes milwrol, ynghyd a rhoi astudiaeth newydd a hanfodol o brofiad milwyr o’r Rhyfel Byd Gyntaf. Yn cadarnhau ei sefyllfa fel un o awduron natur mwyaf Prydain, hwn yw’r eildro i John ennill Gwobr Llyfr Wainwright Golden Beer. Enillodd Meadowland, ei astudiaeth o gae yn Swydd Henffordd, yn 2015 ac roedd ganddo dau lyfr ar y rhestr fer eleni.

Gyda rhestr fer mor gryf, oedd am y tro cyntaf â saith llyfr yn hytrach na’r chwech arferol, roedd penderfyniad y beirniaid yn anodd iawn ond cytunwyd yn unfrydol mai Where Poppies Blow oedd yr enillydd haeddiannol.

Mae rhestr fer eleni yn dystiolaeth o’r creadigrwydd a’r nerth parhaus mewn ysgrifennu am natur heddiw, wrth ochr Where Poppies Blow ar y rhestr fer roedd dau lyfr am gadwraeth yn greiddiol iddynt (The Running Hare gan John Lewis-Stempel a Wild Kingdom gan Stephen Moss), dau lyfr sy’n edrych ar rôl natur mewn taith o ddarganfyddiad emosiynol (The Wild Other gan Clover Stroud a The January Man gan Christopher Somerville) ac astudiaethau agos o’r amgylchedd a’r creaduriaid sy’n byw ynddo (Love of Country gan Madeline Bunting a The Otters’ Tale gan Simon Cooper).

Bellach yn ei bedwaredd blwyddyn, mae Gwobr Llyfr Wainwright Golden Beer yn dathlu’r llyfrau sydd fwyaf llwyddiannus wrth adlewyrchu ethos gwaith yr awdur natur adnabyddus Alfred Wainwright i ysbrydoli darllenwyr i ymchwilio’r awyr agored a meithrin parch at y byd naturiol.

Gyda chefnogaeth Wainwright Goldren Beer a stad Wainwright ac mewn partneriaeth gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, derbyniodd yr enillydd siec am £5000. Dywedodd Gaynor Green, rheolwr marchnata Wainwright Golden Beer: “Mae Wainwright Golden Beer yn falch tu hwnt i noddi’r wobr gyffrous yma eto; mae’n cyfleu hanfod darganfod a’r awyr agored ar gyfer cenhedlaeth newydd o ddarllenwyr, ymchwilwyr ac anturiaethwyr (ac yfwyr).”

http://wainwrightprize.com/

www.twitter.com/wainwrightprize

 

 

 

Advertisements

The Space between the Stars by Anne Corlett

Please scroll down for the English translation

Beth fyddech chi’n wneud pe byddech yn deffro ar ôl twymyn difrifol i ganfod eich bod wedi goroesi’r firws oedd wedi bygwth dinistrio holl fywyd ar y ddaear?

Greddf Jamie yw ceisio mynd yn ôl i’r Ddaear, lle fisoedd yn gynharach roedd wedi gadael ei phartner ar ôl iddi golli baban yn ei chroth a’i gadawodd yn dorcalonnus. Mae nifer fechan o bobl eraill hefyd wedi goroesi, ac mae ychydig ohonynt yn gwneud y daith llawn risg yn ôl adref, heb fod yn gwybod beth neu bwy fydd yno.

Cefais hon yn nofel rhwydd ei darllen a diddorol tu hwnt. Mae digon o droeon yn y stori, gyda stori garu hefyd yn pethu’n araf ynddi ar gyfer unrhyw un sy’n edrych am ychydig o ramant.

Roedd hefyd yn gwneud i chi feddwl (ac felly’n ddewis gwirioneddol dda ar gyfer grŵp darllen). Cafodd Grŵp Darllen Novel Lovers (yn y llun) brynhawn gwych yn ei thrafod yn Hyb Cymunedol Cil-y-coed a’r consensws cyffredinol oedd yr hoffem iddi gael rhag- ac ôl- gyfrol.

Os ydych yn aelod o grŵp darllen yn Sir Fynwy, mae gennym gasgliad gwych i Grwpiau Darllen (yn bennaf ffuglen 10 copi o bob teitl) y gallwch eu defnyddio. Cysylltwch â’ch Hyb Cymunedol/Llyfrgell lleol neu ein llyfrgellydd, Fiona Ashley (FionaAshley@monmouthshire.gov.uk) i gael mwy o wybodaeth.

The Space between the Stars by Anne Corlett

What would you do if you woke up after a terrible fever to discover that you’d survived the virus that had threatened to destroy all of human life?

For Jamie her instinct is to try to get back to Earth, where months earlier she’d left her partner after a miscarriage left her feeling devastated.   A small number of people have also survived, and a few of them make the risky journey home, not knowing what or who will still be there.

I found this an easy to read, fascinating and engaging novel. There are plenty of twists in the story line, with a slow-burning love story thrown in for anyone looking for a bit of romance.

It was also thought provoking (and therefore a really good choice for a reading group).   The Novel Lovers ReadingGroup (pictured) had a great afternoon talking about it in Caldicot Community Hub, and the general consensus was that we would like both a prequel and a sequel!

If you belong to a reading group in Monmouthshire, we have a fantastic Reading Group Collection (mostly fiction titles, 10 copies of each title) that you can use. Please contact your local Community Hub/Library or our librarian, Fiona Ashley (FionaAshley@monmouthshire.gov.uk), for more information.

Comic of the Month

Naruto Volume #1

Naruto is a ninja-in-training with a knack for mischief and, sealed within him, a strange, formidable power.

Twelve years ago the village hidden in the leaves was attacked by a fearsome threat. A nine-tailed fox spirit claimed the life of the village leader, the Hokage, and many others.

Today, the village is at peace and a troublemaking kid named Naruto is struggling to graduate from Ninja Academy. His goal may be to become the next Hokage, but his true destiny will be much more complicated.

Suitable for teens/adults (13+).

Borrow Digital Comics anytime, anywhere, with your library card.

Visit your library website or ask a staff member for more details.

Guidance on content

The comics and graphic novels in this collection are intended for children, young people and adults. Each title has an age rating, given by the publisher as guidance only.

Please be aware that graphic novels for older readers may contain storylines and images that include violence, offensive language and sexual content. We do not censor any material or restrict access by age to the comics in this collection. Parents and carers should be aware of the age ratings when viewing, or allowing children to view, this content, to satisfy themselves that the titles are suitable for their child.

If customers download titles through the new ComicsPlus Library Edition app they can restrict access by setting an age limit (in “settings” select “parental control”).

Further information about helping children and young people stay safe online is available from Get Safe Online, a government-backed organisation providing free expert advice.

Comig y Mis


Naruto Cyfrol #1

Ninja-mewn-hyfforddiant yw Naruto sydd gyda dawn am ddrygioni a gyda phŵer arswydus wedi cloi tu fewn iddo.

Deuddeg o fynyddoedd yn ôl ymosodwyd ar y pentref oedd wedi cuddio yn y dail gan fygythiad ofnadwy. Cymrodd ysbryd llwynog naw-gynffon fywyd arweinwr (yr Hokage) y pentref, a llawer o bobl eraill.

Heddiw, mae’r pentref yn le heddychlon ac mae plentyn trafferthus o’r enw Naruto’n brwydro i raddio o’r Academi Ninja. Ei fwriad yw i fod yr Hokage nesaf, ond bydd ei wir dynged llawer mwy cymhleth na hyn.

Yn addas i bobl yn eu harddegau/ oedolion (13+).

Benthycwch Comics Digidol unrhyw le, unrhyw bryd gan ddefnyddio eich cerdyn llyfrgell.

Cysylltwch â’ch gwefan llyfrgell neu gofynnwch i aelod o’r staff am fwy o wybodaeth

Canllawiau ar gynnwys

Bwriadwyd y comics a’r nofelau graffig yn y casgliad hwn ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion. Mae graddiad oedran ar bob teitl, a roddwyd gan y cyhoeddwr ar gyfer arweiniad yn unig.

Dylid nodi y gallai nofelau graffig ar gyfer darllenwyr hŷn gynnwys straeon a delweddau sy’n cynnwys trais, iaith dramgwyddus a chynnwys rhywiol. Nid ydym yn sensro unrhyw ddeunydd na’n cyfyngu mynediad yn ôl oedran i’r comics yn y casgliad hwn. Dylai rhieni a gofalwyr fod yn ymwybodol o’r graddiad oedran wrth edrych ar, neu ganiatau i blant edrych ar, y cynnwys hwn, i’w bodloni eu hunain bod y teitlau yn addas ar gyfer eu plentyn.

Os yw cwsmeriaid yn lawrlwytho teitlau drwy ap newydd ComicsPlus Library Edition gallant gyfyngu mynediad drwy osod terfyn amser (mewn “gosodiadau” dewiswch “rheolaeth rhiant”).

Mae mwy o wybodaeth am helpu plant a phobl ifanc i aros yn ddiogel ar-lein ar gael gan Get Safe Online, sefydliad a gefnogir gan y llywodraeth sy’n rhoi cyngor arbenigol yn rhad ac am ddim.

 

.

 

 

 

Reading Hack/Summer Reading Challenge Volunteer

Want to do something fun and rewarding this summer?

Like helping children and taking part in creative activities?

YOU could be just the person we are looking for!

Aim of volunteering role:

To help our Community Hub/Library staff make Animal Agents, the Summer Reading Challenge 2017, our most successful yet!

The Summer Reading Challenge is an initiative produced by The Reading Agency and delivered by libraries throughout the country.

The aim is to keep children aged 4 to 11 reading throughout the summer holidays. Each child that registers receives a special collector’s folder and incentive cards (some of which are scratch and sniff and rather smelly!) each time they visit the library having read two library books.

Each child that completes the Challenge is rewarded with lovely prizes: a kit bag, a certificate and medal.

Your role would be to:

Help produce displays to promote Animal Agents

Help staff administer the Challenge

Help with summer activities

Help children to use the Summer Reading Challenge web site and app

Help children to choose new books

Photo © Dale Cherry 2017 for The Reading Agency, with thanks to Newham Council and Calverton Primary School

Age:

This volunteer role is suitable for 13 – 15 year olds

Targets:

We are hoping to increase both the number of children taking part and the number completing the Summer Reading Challenge by 10%. Your enthusiasm could help us achieve this.

 Time:

Flexible time commitment. Preparation for Animal Agents starts on 16th June 2017.  Animal Agents starts on 15th July 2017 and runs throughout the summer holidays.

You will be required to attend 2 free training sessions:

An introduction to the Summer Reading Challenge and

A safeguarding course run by the Youth Service.

Place of work:

Your local Community Hub/Library (Abergavenny, Caldicot, Chepstow, Gilwern, Monmouth, Usk)

Volunteer manager:

Fiona Ashley, Librarian, Strategic Library Service

(Email: FionaAshley@monmouthshire.gov.uk, Telephone: 01633 644906)

Support provided:

Induction and safeguarding training. Support throughout placement from Library Lead/Senior Information Officer based at relevant Community Hub/Library.

Skills required:

 1. An interest in, and enthusiasm for, reading and books
 2. Enjoy encouraging and working with children
 3. Good customer care towards all Community Hub/Library visitors
 4. Good communicator

Benefits offered:

 1. Experience of volunteering with children
 2. Opportunity to take part in creative activities
 3. Development of confidence and social skills
 4. An enjoyable and rewarding volunteering experience
 5. A Reading Hack pack – tee-shirt, volunteer handbook, badge and pen

References:

One reference required (this can be from a professionally qualified youth worker, school teacher, Head of Year or Head of School)

Hac Ddarllen/Gwirfoddolwr Ifanc Her Ddarllen yr Haf

Oes awydd ganoch wneud rhywbeth hwyl a gwobrwyol yr haf hwn?

Ydych chi’n mwynhau helpu plant a chymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol?

Efallai CHI yw’r union berson ni’n edrych am!

Nod y rhan gwirfoddol:

I helpu ein staff Llyfrgell i wneud Asiantau Anifail, Her Ddarllen yr Haf 2017, yr un mwyaf llwyddiannus fyth!

Menter yw Her Ddarllen yr Haf wedi’i chreu gan yr Asiantaeth Ddarllen ac wedi’i ddarparu gan lyfrgelloedd ledled y wlad.

Y diben yw sicrhau bod plant rhwng 4 i 11 yn parhau i ddarllen trwy gydol gwyliau’r haf. Mae pob plentyn sy’n cofrestru’n derbyn plygell casglwr arbennig a chardiau sbardun (gallir crafu rhai ohonynt, mae nhw bach yn ddrewllyd!) pob tro maent yn ymweld â’r llyfrgell wedi darllen dau lyfr.

Mae pob plentyn sy’n cwblhau’r Her yn cael eu gwobrwyo gyda thlysau bendigedig: bag offer, tystysgrif a medal.

Eich rhan chi bydd:

 1.      Helpu cynhyrchu arddangosfeydd i hyrwyddo Asiantau Anifail
 2.      Helpu staff i ddarparu’r Her
 3.     Helpu gyda gweithgareddau’r haf
 4.      Helpu plant i ddefnyddio gwefan ac ap Her Ddarllen yr Haf
 5.    Helpu plant i ddewis llyfrau newydd

Oedran:

Mae’r rhan yn addas i oedrannau 13 – 15.

Targedau:

Rydym yn gobeithio cynyddu nifer y plant sy’n cymryd rhan a’r nifer sy’n cwblhau Her Ddarllen yr Haf gan 10%. Gall eich brwdfrydedd helpu ni i gyflawni hyn.

 Amser:

Ymrwymiad amser hyblyg. Mae paratoad Asiantau Anifail yn dechrau ar y 16eg o Fehefin 2017. Mae Asiantau Anifail yn dechrau ar y 15fed o Orffennaf 2017 ac yn parhau trwy gydol gwyliau’r haf.

Bydd rhaid mynychu 2 sesiwn hyfforddi rhad ac am ddim.

Cyflwyniad i Her Ddarllen yr Haf a chwrs diogelu sy’n cael eu rhedeg gan y Gwasanaeth Ieuenctid.

Man gweithio:

Eich Llyfrgell Leol (Y-Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent, Gilwern, Trefynwy, Brynbuga)

Rheolwr gwirfoddoli:

Fiona Ashley, Llyfrgellydd, Gwasanaeth Llyfrgell Strategol

(Ebost:FionaAshley@monmouthshire.gov.uk, Ffôn:  01633 644906)

Cymorth wedi’i ddarparu:

Hyfforddiant cynefino a diogelu. Cymorth trwy gydol y rôl oddi wrth Swyddog Arweinio Llyfrgell/ Gwybodaeth Uwch wedi’i leoli yn y Llyfrgell berthnasol.

Sgiliau gofynnol:

 1. Diddordeb mewn, a brwdfrydedd am, darllen a llyfrau.
 2. Mwynhau annog a gweithio gyda phlant.
 3. Gofal cwsmer da tuag at bob ymwelwr i’r llyfrgell
 4. Cyfathrebwr da

Manteision:

 1. Profiad o wirfoddoli gyda phlant
 2. Cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol
 3. Datblygu hyder a sgiliau cymdeithasol
 4. Profiad gwirfoddol hwylus a gwobrwyol
 5. Pac Hacio Darllen – crys t, llawlyfr gwirfoddoli, bathodyn a phen.

Geirdau:

Bydd angen un geirda (gall hyn fod oddi wrth weithiwr ieuenctid proffesiynol cymwysedig, athro ysgol, Pennaeth Blwyddyn neu Bennaeth Ysgol)

The Necessary Death of Lewis Winter by Malcolm Mackay

Please scroll down for the English version

Cafwyd cyfarfod gwych gan Grŵp Darllen My Novel Lovers wrth siarad am y stori gyffroes hon am isfyd troseddwyr. Roedd pawb yn dwlu ar y stori heblaw am un person, oedd yn ychwanegu dimensiwn arall i’r drafodaeth.

Roedd yn ddiddorol tu hwnt i weld y byd trwy lygaid llofrudd dideimlad, yn dysgu sut mae’n paratoi am y gwaith a sut mae’n adfer ei hun ar ôl. Er ei fod wedi ei ysgrifennu mewn ffordd denau, mae’r cymeriadau’n dod i fyw – o gariad y troseddwr bach sy’n ceisio gwneud ei farc, i’r DA sydd dal yn benderfynol i ddal y bois drwg.

Y cyntaf o dri – dwi methu aros i ddarganfod beth sy’n digwydd nesaf!

Catalog llyfrgell

The Necessary Death of Lewis Winter by Malcolm Mackay

My Novel Lovers Reading Group had a fantastic meeting, talking about this gripping tale of the criminal underworld. Everyone loved it except for one person, which made the discussion even more interesting.

It was fascinating to see the world through the eyes of a cold hearted hitman, learning how he prepares for the hit and how he recovers afterwards. Although sparsely written, the characters come to life – from the girlfriend of an ageing small time criminal trying to make his mark, to the experienced DI still determined to get the bad guys.

The first in a trilogy – can’t wait to find out what happens next!

Library catalogue