Reading Hack/Summer Reading Challenge Volunteer

Want to do something fun and rewarding this summer?

Like helping children and taking part in creative activities?

YOU could be just the person we are looking for!

Aim of volunteering role:

To help our Community Hub/Library staff make Animal Agents, the Summer Reading Challenge 2017, our most successful yet!

The Summer Reading Challenge is an initiative produced by The Reading Agency and delivered by libraries throughout the country.

The aim is to keep children aged 4 to 11 reading throughout the summer holidays. Each child that registers receives a special collector’s folder and incentive cards (some of which are scratch and sniff and rather smelly!) each time they visit the library having read two library books.

Each child that completes the Challenge is rewarded with lovely prizes: a kit bag, a certificate and medal.

Your role would be to:

Help produce displays to promote Animal Agents

Help staff administer the Challenge

Help with summer activities

Help children to use the Summer Reading Challenge web site and app

Help children to choose new books

Photo © Dale Cherry 2017 for The Reading Agency, with thanks to Newham Council and Calverton Primary School

Age:

This volunteer role is suitable for 13 – 15 year olds

Targets:

We are hoping to increase both the number of children taking part and the number completing the Summer Reading Challenge by 10%. Your enthusiasm could help us achieve this.

 Time:

Flexible time commitment. Preparation for Animal Agents starts on 16th June 2017.  Animal Agents starts on 15th July 2017 and runs throughout the summer holidays.

You will be required to attend 2 free training sessions:

An introduction to the Summer Reading Challenge and

A safeguarding course run by the Youth Service.

Place of work:

Your local Community Hub/Library (Abergavenny, Caldicot, Chepstow, Gilwern, Monmouth, Usk)

Volunteer manager:

Fiona Ashley, Librarian, Strategic Library Service

(Email: FionaAshley@monmouthshire.gov.uk, Telephone: 01633 644906)

Support provided:

Induction and safeguarding training. Support throughout placement from Library Lead/Senior Information Officer based at relevant Community Hub/Library.

Skills required:

 1. An interest in, and enthusiasm for, reading and books
 2. Enjoy encouraging and working with children
 3. Good customer care towards all Community Hub/Library visitors
 4. Good communicator

Benefits offered:

 1. Experience of volunteering with children
 2. Opportunity to take part in creative activities
 3. Development of confidence and social skills
 4. An enjoyable and rewarding volunteering experience
 5. A Reading Hack pack – tee-shirt, volunteer handbook, badge and pen

References:

One reference required (this can be from a professionally qualified youth worker, school teacher, Head of Year or Head of School)

Advertisements

Hac Ddarllen/Gwirfoddolwr Ifanc Her Ddarllen yr Haf

Oes awydd ganoch wneud rhywbeth hwyl a gwobrwyol yr haf hwn?

Ydych chi’n mwynhau helpu plant a chymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol?

Efallai CHI yw’r union berson ni’n edrych am!

Nod y rhan gwirfoddol:

I helpu ein staff Llyfrgell i wneud Asiantau Anifail, Her Ddarllen yr Haf 2017, yr un mwyaf llwyddiannus fyth!

Menter yw Her Ddarllen yr Haf wedi’i chreu gan yr Asiantaeth Ddarllen ac wedi’i ddarparu gan lyfrgelloedd ledled y wlad.

Y diben yw sicrhau bod plant rhwng 4 i 11 yn parhau i ddarllen trwy gydol gwyliau’r haf. Mae pob plentyn sy’n cofrestru’n derbyn plygell casglwr arbennig a chardiau sbardun (gallir crafu rhai ohonynt, mae nhw bach yn ddrewllyd!) pob tro maent yn ymweld â’r llyfrgell wedi darllen dau lyfr.

Mae pob plentyn sy’n cwblhau’r Her yn cael eu gwobrwyo gyda thlysau bendigedig: bag offer, tystysgrif a medal.

Eich rhan chi bydd:

 1.      Helpu cynhyrchu arddangosfeydd i hyrwyddo Asiantau Anifail
 2.      Helpu staff i ddarparu’r Her
 3.     Helpu gyda gweithgareddau’r haf
 4.      Helpu plant i ddefnyddio gwefan ac ap Her Ddarllen yr Haf
 5.    Helpu plant i ddewis llyfrau newydd

Oedran:

Mae’r rhan yn addas i oedrannau 13 – 15.

Targedau:

Rydym yn gobeithio cynyddu nifer y plant sy’n cymryd rhan a’r nifer sy’n cwblhau Her Ddarllen yr Haf gan 10%. Gall eich brwdfrydedd helpu ni i gyflawni hyn.

 Amser:

Ymrwymiad amser hyblyg. Mae paratoad Asiantau Anifail yn dechrau ar y 16eg o Fehefin 2017. Mae Asiantau Anifail yn dechrau ar y 15fed o Orffennaf 2017 ac yn parhau trwy gydol gwyliau’r haf.

Bydd rhaid mynychu 2 sesiwn hyfforddi rhad ac am ddim.

Cyflwyniad i Her Ddarllen yr Haf a chwrs diogelu sy’n cael eu rhedeg gan y Gwasanaeth Ieuenctid.

Man gweithio:

Eich Llyfrgell Leol (Y-Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent, Gilwern, Trefynwy, Brynbuga)

Rheolwr gwirfoddoli:

Fiona Ashley, Llyfrgellydd, Gwasanaeth Llyfrgell Strategol

(Ebost:FionaAshley@monmouthshire.gov.uk, Ffôn:  01633 644906)

Cymorth wedi’i ddarparu:

Hyfforddiant cynefino a diogelu. Cymorth trwy gydol y rôl oddi wrth Swyddog Arweinio Llyfrgell/ Gwybodaeth Uwch wedi’i leoli yn y Llyfrgell berthnasol.

Sgiliau gofynnol:

 1. Diddordeb mewn, a brwdfrydedd am, darllen a llyfrau.
 2. Mwynhau annog a gweithio gyda phlant.
 3. Gofal cwsmer da tuag at bob ymwelwr i’r llyfrgell
 4. Cyfathrebwr da

Manteision:

 1. Profiad o wirfoddoli gyda phlant
 2. Cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol
 3. Datblygu hyder a sgiliau cymdeithasol
 4. Profiad gwirfoddol hwylus a gwobrwyol
 5. Pac Hacio Darllen – crys t, llawlyfr gwirfoddoli, bathodyn a phen.

Geirdau:

Bydd angen un geirda (gall hyn fod oddi wrth weithiwr ieuenctid proffesiynol cymwysedig, athro ysgol, Pennaeth Blwyddyn neu Bennaeth Ysgol)