Comic of the month

Back to the Future, a TIMELESS pop-culture phenomenon is back with all new time twisting tales! This issue jumps back to not only when Doc Brown and Marty McFly first meet in 1985, but even further to 1945 to uncover Doc’s involvement in the super-secret Manhattan Project. Secrets and surprises will make this story one you will keep going back to!

Borrow Digital Comics anytime, anywhere, with your library card.  Visit the library website or ask a staff member for more details.

 

Header

Advertisements

Comig y Mis

Mae Back to the Future, ffenomen diwylliant pop oesol, yn ôl gyda straeon newydd plethu amser! Mae’r rhifyn hwn yn neidio’n ôl nid yn unig at y tro cyntaf i Doc Brown a Marty McFly gwrdd yn 1985 ond hyd yn oed ymhellach yn ôl i 1945 i ddadlennu rhan Doc ym mhrosiect uwch-gyfrinachol Manhatten. Bydd cyfrinachau a pethau annisgwyl yn gwneud hon yn stori y byddwch yn dychwelyd ati dro ar ôl tro!

Benthycwch Gomics Digidol unrhyw bryd, unrhyw le gyda’ch cerdyn llyfrgell.

Ymwelwch â gwefan eich llyfrgell neu ofyn i aelod o staff am fwy o fanylion.

Header

 

 

Comic of the Month

Naruto Volume #1

Naruto is a ninja-in-training with a knack for mischief and, sealed within him, a strange, formidable power.

Twelve years ago the village hidden in the leaves was attacked by a fearsome threat. A nine-tailed fox spirit claimed the life of the village leader, the Hokage, and many others.

Today, the village is at peace and a troublemaking kid named Naruto is struggling to graduate from Ninja Academy. His goal may be to become the next Hokage, but his true destiny will be much more complicated.

Suitable for teens/adults (13+).

Borrow Digital Comics anytime, anywhere, with your library card.

Visit your library website or ask a staff member for more details.

Guidance on content

The comics and graphic novels in this collection are intended for children, young people and adults. Each title has an age rating, given by the publisher as guidance only.

Please be aware that graphic novels for older readers may contain storylines and images that include violence, offensive language and sexual content. We do not censor any material or restrict access by age to the comics in this collection. Parents and carers should be aware of the age ratings when viewing, or allowing children to view, this content, to satisfy themselves that the titles are suitable for their child.

If customers download titles through the new ComicsPlus Library Edition app they can restrict access by setting an age limit (in “settings” select “parental control”).

Further information about helping children and young people stay safe online is available from Get Safe Online, a government-backed organisation providing free expert advice.

Comig y Mis


Naruto Cyfrol #1

Ninja-mewn-hyfforddiant yw Naruto sydd gyda dawn am ddrygioni a gyda phŵer arswydus wedi cloi tu fewn iddo.

Deuddeg o fynyddoedd yn ôl ymosodwyd ar y pentref oedd wedi cuddio yn y dail gan fygythiad ofnadwy. Cymrodd ysbryd llwynog naw-gynffon fywyd arweinwr (yr Hokage) y pentref, a llawer o bobl eraill.

Heddiw, mae’r pentref yn le heddychlon ac mae plentyn trafferthus o’r enw Naruto’n brwydro i raddio o’r Academi Ninja. Ei fwriad yw i fod yr Hokage nesaf, ond bydd ei wir dynged llawer mwy cymhleth na hyn.

Yn addas i bobl yn eu harddegau/ oedolion (13+).

Benthycwch Comics Digidol unrhyw le, unrhyw bryd gan ddefnyddio eich cerdyn llyfrgell.

Cysylltwch â’ch gwefan llyfrgell neu gofynnwch i aelod o’r staff am fwy o wybodaeth

Canllawiau ar gynnwys

Bwriadwyd y comics a’r nofelau graffig yn y casgliad hwn ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion. Mae graddiad oedran ar bob teitl, a roddwyd gan y cyhoeddwr ar gyfer arweiniad yn unig.

Dylid nodi y gallai nofelau graffig ar gyfer darllenwyr hŷn gynnwys straeon a delweddau sy’n cynnwys trais, iaith dramgwyddus a chynnwys rhywiol. Nid ydym yn sensro unrhyw ddeunydd na’n cyfyngu mynediad yn ôl oedran i’r comics yn y casgliad hwn. Dylai rhieni a gofalwyr fod yn ymwybodol o’r graddiad oedran wrth edrych ar, neu ganiatau i blant edrych ar, y cynnwys hwn, i’w bodloni eu hunain bod y teitlau yn addas ar gyfer eu plentyn.

Os yw cwsmeriaid yn lawrlwytho teitlau drwy ap newydd ComicsPlus Library Edition gallant gyfyngu mynediad drwy osod terfyn amser (mewn “gosodiadau” dewiswch “rheolaeth rhiant”).

Mae mwy o wybodaeth am helpu plant a phobl ifanc i aros yn ddiogel ar-lein ar gael gan Get Safe Online, sefydliad a gefnogir gan y llywodraeth sy’n rhoi cyngor arbenigol yn rhad ac am ddim.

 

.