The Humans by Matt Haig


Please scroll down for the English translation.

Bu Grŵp Darllen My Novel Lovers yn trafod y llyfr yma yn ein cyfarfod diwethaf ac roedd y rhan fwyaf ohonom wrth ein bodd gydag ef (er ei bod yn wir nad oedd yr un dyn yn ein plith wedi ei fwynhau gymaint â’r gweddill ohonom).

Mae’r Vonnadoriaid yn gwybod fod yr Athro Andrew Martin wedi profi damcaniaeth Riemann. Yn awyddus iawn nad yw’r darganfyddiad mathemategol pwysig yma’n dod yn wybodaeth gyhoeddus ar y ddaear, maent yn anfon un ohonynt eu hunain i ddinistrio gwraig a mab Andrew, ac unrhyw un arall a all fod wedi gweld yr wybodaeth. A pha ffordd well i wneud hyn na threfnu i Vonnadoriad fyw yng nghorff yr Athro Martin?

Yr unig broblem yw bod y Vonnadoriad dan sylw i ddechrau’n drwghoffi ac yn arswydo pobl a’u ffordd o fyw; sut fydd byth yn cymhathu? Mae’n dod o blaned fwy soffistigedig, lle mae rhesymeg a mathemateg yn hollbwysig. Ond wrth i’w genhadaeth barhau, mae’n darganfod cerddoriaeth, Nerton y ci ac yna, yn fwyaf cythryblus i gyd, beth mae cariad yn ei olygu.

Pan ddechreuais ddarllen y nofel hon credwn ei bod braidd yn od ac yna fe wnaeth yr hiwmor a’r cynhesrwydd gael gwared â fy holl amheuon. Mae’n stori gadarnhaol, doniol a gwreiddiol iawn; yn hyfryd i’w darllen ar ben eich hun neu fel rhan o grŵp darllen.

Catalog llyfrgell

The Humans by Matt Haig

My Novel Lovers Reading Group discussed this at our last meeting and it received overwhelming approval (although it’s true that our one male reader didn’t experience the same uplifting effect as the rest of us did).

The Vonnadorians know that Professor Andrew Martin has proved the Riemann hypothesis. Anxious that this important mathematical breakthrough does not become public knowledge on earth, they send one of their own to destroy Andrew’s wife and teenage son, and anyone else that may have been privy to the information.  And what better way to do this than arrange for a Vonnadorian to inhabit Professor Martin’s body?

The only problem is that the Vonnadorian in question is at first disgusted and horrified by humans and their way of life; how will he ever blend in? He comes from a more sophisticated planet, where logic and mathematics are all important.  But as his mission continues, he discovers music, Newton the dog, and then, most disturbing of all, what love means.

When I first started reading this novel, I thought it was rather odd and then the humour and warmth overrode all my reservations.  It’s a life affirming, very funny and original story; lovely to read by yourself or as part of a reading group.

 

Library catalogue

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s