Print

Angen gwirfoddolwyr ifanc

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Sir Fynwy yn edrych am wirfoddolwyr ifanc (14-15 oed) i helpu gyda The Big Friendly Read, Her Darllen Haf 2016.

Caiff yr Her Darllen Haf ei chynhyrchu gan The Reading Agency a’i chyflwyno gan lyfrgelloedd ym mhob rhan o’r wlad. Mae’n dechrau yn Sir Fynwy ddydd Sadwrn 16 Gorffennaf 2016.

Mae’r Her Darllen Haf yn annog plant 4-11 oed i barhau i ddarllen dros wyliau’r haf.

Caiff plant sy’n cofrestru i gymryd rhan yn yr Her Darllen Haf ffolder casglwr. Cânt gardiau casglwr i fynd yn eu ffolder bob tro y byddant yn ymweld â’r llyfrgell ac yn darllen llyfrau dros wyliau’r haf.

Bydd pob plentyn sy’n cwblhau’r Her drwy ymweld â’r llyfrgell deirgwaith (ar ôl yr ymweliad cyntaf i gasglu’r ffolder casglwr) a darllen 6 llyfr yn derbyn gwobrau hyfryd yn cynnwys tystysgrif a medal.

Daw Her Darllen Haf 2016 i ben ddydd Sadwrn 17 Medi 2016.

Rôl gwirfoddolwyr ifanc yw:

Helpu staff i weinyddu Her Darllen yr Haf

Helpu plant i ddewis llyfrau newydd

Helpu gyda gweithgareddau’r haf

Helpu plant i ddefnyddio gwefan The Big Friendly Read

I gael mwy o wybodaeth galwch heibio:

Hyb Cymunedol Trefynwy dydd Gwener 1 Gorffennaf

Hyb Cymunedol Cil-y-coed dydd Mawrth 5 Gorffennaf

rhwng 4pm a 5pm

Cysylltu â Fiona Ashley

01633 644906

FionaAshley@monmouthshire.gov.uk

 

28readlow

Ffotograffau © Dale Cherry 2016 ar gyfer The Reading Agency. Gyda diolch i Lyfrgell Crawley, Cyngor Sir Gorllewin Sussex

Young volunteers wanted!

Monmouthshire Library Service is looking for young volunteers (aged 14 – 15) to help with The Big Friendly Read, Summer Reading Challenge 2016.

The Summer Reading Challenge is produced by The Reading Agency and delivered by libraries throughout the country.  In Monmouthshire it starts on Saturday 16th July 2016.

The Summer Reading Challenge encourages children aged 4 – 11 to continue reading over the summer holidays.

Children that register to take part in the Summer Reading Challenge are presented with a collector’s folder. As they visit the library and read books over the summer holidays they are presented with collector’s cards to go in their folder.

Each child that completes the Challenge by visiting the library three times (after the initial visit to collect the collector’s folder) and reading 6 books will receive lovely prizes including a certificate and medal.

The Big Friendly Read, Summer Reading Challenge 2016 will finish on Saturday 17th September 2016.

The young volunteer role is to:

Help staff administer the Summer Reading Challenge

Help children to choose new books

Help with summer activities

Help children to use The Big Friendly Read web site

For more information drop into:

Monmouth Community Hub Friday 1st July

Caldicot Community Hub Tuesday 5th July

between 4pm and 5pm

Contact Fiona Ashley

01633 644906

FionaAshley@monmouthshire.gov.uk

Photos © Dale Cherry 2016 for The Reading Agency. With thanks to Crawley Library, West Sussex County Council

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s