The fabulous Friends

We would like to thank the fabulous Friends of Caldicot Library for once again planting wild flower seeds around Caldicot Community Hub. As you can see the flowers are looking very pretty!

The Friends are also celebrating a successful bid to the Heritage Lottery Fund – their press release follows:

Caldicot Intergenerational Oral History Project

The Friends of Caldicot Library have been awarded £4,300 of funding from the Heritage Lottery for an intergenerational oral history project.

The project will interview people of all ages who are willing to share their memories of the area and the changes that have taken place in Caldicot area since 1950. During this time Caldicot has grown from a village to a town and we want to capture those memories. All ages will be included in the interviews, including young people now at school. There will be recordings made of people talking about developments in the area which will show what have been the significant changes that have impacted upon the community.

Edited versions of the recordings will be uploaded to The Peoples Collection Wales to be accessible to the general public, and recordings will also be sent to Gwent Archives.

Examples of the most significant developments might include: the opening of the Severn Bridge, the building of Llanwern Steelworks, the opening of Caldicot School in 1958.

A launch event on the 20th September 2017 at 7 pm will be held in Caldicot Community Hub to raise awareness of the project.

Richard Bellamy, Head of HLF in Wales, said: “So much of our local history is woven into people’s reminiscences and experiences. The Caldicot Intergenerational Oral History Project will capture these elements of our shared history that is in danger of disappearing as it slips out of human memory. Thanks to National Lottery players, HLF is able to support such projects that conserve people’s contribution to their heritage.”

If you would like to learn more about the project or to get involved please contact Bernard John: Tel 01291641687 or email brnrdj4@aol.com

About the Heritage Lottery Fund:

Using money raised through the National Lottery, the Heritage Lottery Fund (HLF) aims to make a lasting difference for heritage, people and communities across the UK and help build a resilient heritage economy. From museums, parks and historic places to archaeology, natural environment and cultural traditions, we invest in every part of our diverse heritage.  www.hlf.org.uk  Follow us on facebook HLFWales and Twitter @HLFCymru                      

Advertisements

Y Ffrindiau Ffantastig

Hoffwn ddiolch i Ffrindiau ffantastig Llyfrgell Cil-y-coed am blannu hadau blodau gwyllt o amgylch Hyb Cymunedol Cil-y-coed. Fel y gwelwch mae’r blodau’n edrych yn hardd dros ben!

Mae’r Ffrindiau hefyd yn dathlu cais llwyddiannus i Gronfa Dreftadaeth y Loteri – gwelwch eu datganiad i’r wasg isod:

Prosiect Hanes Llafar Rhwng-genhedlaeth Cil-y-coed

Mae Ffrindiau Llyfrgell Cil-y-coed wedi derbyn £4,300 o gyllid o’r Loteri Dreftadaeth am brosiect hanes llafar rhwng-genhedlaeth.

Bydd y prosiect yn cyfweld â phobl o bob oedran sy’n fodlon rhannu eu hatgofion o’r ardal a’r newidiadau sydd wedi digwydd yn ardal Cil-y-coed ers 1950. Yn ystod y cyfnod hwn mae Cil-y-coed wedi tyfu o bentref i dref a hoffwn gasglu’r atgofion hyn. Bydd pob oedran yn cael eu cynnwys yn y cyfweliadau, yn cynnwys pobl ifanc sydd yn yr ysgol ar hyn o bryd. Bydd recordiau’n cael eu gwneud o bobl yn siarad am ddatblygiadau yn yr ardal sy’n dangos beth yw’r newidiadau sylweddol sydd wedi effeithio’r gymuned.

Bydd fersiynau o’r recordiau sydd wedi’u golygu’n cael eu llwytho i Gasgliad y Werin Cymru a byddant yn agored i’r cyhoedd, a bydd recordiau hefyd yn cael eu danfon i Archifau Gwent.

Gall esiamplau o’r datblygiadau mwyaf sylweddol cynnwys: agor Pont Hafren, adeiladu Gwaith Haearn Llanwern, agor Ysgol Cil-y-coed yn 1958.

Bydd digwyddiad lansio’n cymryd lle ar yr 20fed o Fedi 2017 am 7 yh yn Hyb Cymunedol Cil-y-coed i godi ymwybyddiaeth o’r prosiect.

Dwedodd Richard Bellamy, pennaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru: “Mae cymaint o’n hanes lleol wedi gweu i mewn i atgofion a phrofiadau pobl. Bydd Prosiect Hanes Llafar Rhwng-genhedlaeth Cil-y-coed yn casglu’r elfennau hyn o’n hanes ni i gyd sydd mewn perygl o ddiflannu wrth iddynt lithro o’r cof dynol. Oherwydd chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae modd i Gronfa Dreftadaeth y Loteri cefnogi prosiectau o’r fath sy’n diogelu cyfraniad pobl i’w treftadaeth.

Os hoffech ddysgu mwy am y prosiect neu i gymryd rhan cysylltwch â Bernard John: Ffoniwch 01291641687 neu ebostiwch brnrdj4@aol.com

Tipyn am Gronfa Dreftadaeth y Loteri:

Gan ddefnyddio arian a godwyd gan y Loteri Genedlaethol, mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri (HLF) yn anelu at wneud gwahaniaeth parhaol i dreftadaeth, pobl a chymunedau ar hyd a lled y DU ac i helpu adeiladu economi treftadaeth gadarn. O amgueddfeydd, parciau a llefydd hanesyddol i archaeoleg, amgylchedd naturiol a thraddodiadau diwylliannol, rydym yn buddsoddi mewn pob darn o’n treftadaeth amrywiol.  www.hlf.org.uk  Dilynwch ni ar Facebook HLFWales a Twitter @HLFCymru

Comic of the month

Back to the Future, a TIMELESS pop-culture phenomenon is back with all new time twisting tales! This issue jumps back to not only when Doc Brown and Marty McFly first meet in 1985, but even further to 1945 to uncover Doc’s involvement in the super-secret Manhattan Project. Secrets and surprises will make this story one you will keep going back to!

Borrow Digital Comics anytime, anywhere, with your library card.  Visit the library website or ask a staff member for more details.

 

Header

Comig y Mis

Mae Back to the Future, ffenomen diwylliant pop oesol, yn ôl gyda straeon newydd plethu amser! Mae’r rhifyn hwn yn neidio’n ôl nid yn unig at y tro cyntaf i Doc Brown a Marty McFly gwrdd yn 1985 ond hyd yn oed ymhellach yn ôl i 1945 i ddadlennu rhan Doc ym mhrosiect uwch-gyfrinachol Manhatten. Bydd cyfrinachau a pethau annisgwyl yn gwneud hon yn stori y byddwch yn dychwelyd ati dro ar ôl tro!

Benthycwch Gomics Digidol unrhyw bryd, unrhyw le gyda’ch cerdyn llyfrgell.

Ymwelwch â gwefan eich llyfrgell neu ofyn i aelod o staff am fwy o fanylion.

Header

 

 

Yam Jams at Chepstow Community Hub: Live Hip Hop + Reggae interactive and inclusive live performance

Chepstow Community Hub is hosting a very special event on Thursday 21st September and we’d like to invite all people with disabilities.  The event sounds fabulous fun and we are delighted to be the hosts.

 Yam Jams are a live hip hop/reggae ensemble who provide therapeutic sensory experience. The session involves participative rapping, everybody getting involved with a percussion performance and accessible dances taught by Lofty.

 The link bellow gives a more detailed explanation of Yam Jams

https://www.youtube.com/watch?v=BCizX8s3j7c

 The event is about promoting the Monmouthshire People First a self-advocacy group for people with disabilities and their scheme Safe Places. The Safe Places scheme has been set up in association with local shops, organisations and businesses throughout Monmouthshire who have offered to be a safe place for people with disabilities if something has gone wrong whilst accessing the community. The shops are recognisable by the Safe Places logo in the shop window, all individuals who sign up to the scheme will be given a key fob where they can put their name and the name of someone to be contacted if they need help in the community.

 More information about the safe places scheme can be found below

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-south-east-wales-40274248

More information about people first

http://www.monmouthpeoplefirst.org.uk/Home/index.php

 Tickets are £5.00 and will be available from Chepstow and Caldicot Hubs (libraries) in September, carers and support workers are free. If you would like to know more about the event, book tickets or would like to discuss your access requirements please contact Fred on 07890 559 566 or fredweston@monmouthshire.gov.uk

 

 

 

Yam Jams yn Hyb Cymunedol Cas-gwent: Hip Hop + Reggae byw a rhyngweithiol a pherfformiad byw a chynhwysol

Mae Hyb Cymunedol Cas-gwent yn cynnal digwyddiad arbennig iawn ar ddydd Iau’r 21ain o Fedi a hoffwn wahodd pawb sydd gydag anabledd.   Mae’r digwyddiad yn swnio fel hwyl a sbri bendigedig ac rydym wrth ein boddau’n ei gynnal.

Grŵp hip hop/reggae byw yw’r Yam Jams sy’n cynnig profiad synhwyraidd therapiwtig. Mae’r sesiwn yn cynnwys rapio cyfranogol, perfformiad taro gyda phawb yn cymryd rhan a dawnsio hygyrch wedi dysgu gan Lofty.

Mae’r linc islaw yn cynnig esboniad mwy manwl o’r Yam Jams

https://www.youtube.com/watch?v=BCizX8s3j7cc

Nod y digwyddiad yw hybu People First Sir Fynwy, grŵp hunan-eiriolaeth i bobl gydag anabledd a’u cynllun Safe Places. Mae’r cynllun Safe Place wedi’i sefydlu mewn cydweithrediad â siopau lleol, sefydliadau a busnesau ledled Sir Fynwy sydd wedi cynnig bod yn fannau saff i bobl gydag anabledd os oes rhywbeth wedi mynd o’i le wrth geisio cael mynediad i’r gymuned. Gallir adnabod y siopau trwy’r logo Safe Places yn y ffenest, a bydd pob unigolyn sy’n cofrestru am y cynllun yn derbyn torch allwedd lle allant nodi eu henwau ac enw rhywun i gysylltu os oes angen cymorth arnynt yn y gymuned.

Gallir darganfod mwy o wybodaeth am y cynllun Safe Places isod

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-south-east-wales-40274248

Mwy o wybodaeth am People First

http://www.monmouthpeoplefirst.org.uk/Home/index.php

Cost y tocynnau yw £5.00 a byddant ar gael o Hybiau (Llyfrgelloedd) Cas-gwent a Chil-y-coed ym mis Medi, ac yn rhad ac am ddim i ofalwyr a gweithwyr cymorth. Os hoffwch wybod mwy am y digwyddiad, i fwcio tocynnau neu os hoffech chi drafod eich anghenion mynediad cysylltwch â Fred ar 07890 559 566 neu fredweston@monmouthshire.gov.uk

John Lewis-Stempel wins the Wainwright Golden Beer Book Prize for the second time

John Lewis-Stempel’s Where Poppies Blow – The British Soldier, Nature, The Great War has been announced as the winner of the Wainwright Golden Beer Book Prize, which celebrates the best books about nature and UK travel.

Where Poppies Blow offers a fresh and unique take on the experiences of British soldiers in the First World War.

Where Poppies Blow is the story of the British soldiers of the Great War and their relationship with the animals and plants around them. John-Lewis Stempel suggests that this relationship was of profound importance, because it goes a long way to explaining why the soldiers fought, and how they found the will to go on. Above all, nature healed, and despite the bullets and blood it inspired men to endure. Including poems, extracts from letters, field notes and diary entries, Where Poppies Blow provides an incredibly vivid picture of life on the Western Front as seen through the relationship between man and nature.

Chair of Judges Julia Bradbury said: “Where Poppies Blow is destined to be a modern classic. An extraordinary book about the healing power and resilience of nature in the darkest of times. Beautifully written and profoundly moving it is a reminder of the atrocities of war but John Lewis-Stempel cleverly weaves in the story of the animals and wildlife that survive, die and thrive alongside the men and women who lost their lives.”

Where Poppies Blow brings together John Lewis-Stempel’s two loves, nature and military history, and provides a new and vital study of the soldiers’ experience of the First World War. Testament to his position as one of the UK’s greatest nature writers, this is the second time John has won the Wainwright Golden Beer Book Prize. Meadowland, his study of a field in Herefordshire, won in 2015, and he had two books on this year’s shortlist.

With such a strong shortlist, which featured an unprecedented seven books rather than the usual six, the judges’ decision was difficult but they unanimously agreed that Where Poppies Blow was the rightful winner.

This year’s shortlist is evidence of the continued creativity and strength in nature writing today, sitting alongside Where Poppies Blow on the shortlist were: two books with conservation at their heart (The Running Hare by John Lewis-Stempel and Wild Kingdom by Stephen Moss), two books which look at nature’s role in a journey of emotional discovery (The Wild Other by Clover Stroud and The January Man by Christopher Somerville) and close studies of an environment and the creatures that inhabit it (Love of Country by Madeleine Bunting and The Otters’ Tale by Simon Cooper).

Now in its fourth year, the Wainwright Golden Beer Book Prize celebrates the books which most successfully reflect the ethos of renowned nature writer Alfred Wainwright’s work, to inspire readers to explore the outdoors and to nurture a respect for the natural world.

Supported by Wainwright Golden Beer and the Wainwright estate and in partnership with the National Trust, the winner received a cheque for £5000. Gaynor Green, Wainwright Golden Beer, marketing manager comments; “Wainwright Golden Beer is delighted to be sponsoring this exciting award again; it captures the essence of discovery and the area outdoors for a new generation of readers, explorers and adventurers (and drinkers).”

http://wainwrightprize.com/

www.twitter.com/wainwrightprize

Library catalogue