Learning to Drive?

Monmouthshire Community Hubs and Libraries to offer free online Driving Theory Tests for new drivers

Monmouthshire residents who are learning to drive can now practice for the Driving Theory Test through their local Community Hub or Library.

Monmouthshire County Council has just added Theory Test Pro to its growing list of internet services available freely to library members. This service provides a highly realistic online simulation of the UK’s driving theory test. It contains the entire official test question bank, hazard perception video clips and an online version of the Highway Code.

Theory Test Pro’s material is licensed from the Driving Standards Agency (DSA), so learner drivers can be assured that the practice questions they’re given are from the people who set the official tests.

Access to Theory Test Pro is free for borrowers who call in to any Monmouthshire Community Hub or Library. Borrowers can also access Theory Test Pro from outside of the library using their library card.

Henry Dillon, Marketing Director of Well Informed Limited, which developed Theory Test Pro, is thrilled to be partnering with Monmouthshire County Council.

 

“I’m very happy that members of Monmouthshire Libraries will now have free access to Theory Test Pro,” said Dillon. “Studying is a must for the DSA’s driving theory test and Theory Test Pro offers everything that you’d get from a CD-ROM with none of the hassle.”

Borrowers can sign up to take practice driving theory tests by visiting the Theory Test Pro website: https://monmouthshire.theorytestpro.co.uk

Monmouthshire residents without a library membership can obtain one easily by visiting their local Community Hub or Library. More information is available on the Monmouthshire County Council web http://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries

 

Posted in Library news

Dysgu Gyrru?

Mae Llyfrgelloedd Sir Fynwy’n dechrau cynnig Profion Theori Gyrru ar-lein am ddim i yrwyr newydd

Gall preswylwyr Sir Fynwy sy’n dysgu gyrru ymarfer am y Prawf Theori Gyrru trwy eu Llyfrgell leol.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ychwanegu’r Theory Test Pro i’w rhestr o wasanaethau rhyngrwyd ar gael am ddim i aelodau llyfrgell. Mae’r gwasanaeth hon yn cynnig efelychiad ar-lein hynod realistig o brawf theori gyrru’r DU. Mae’n cynnwys holl gronfa swyddogol cwestiynau’r prawf, clipiau fideo adnabod peryglon a fersiwn ar-lein o Reolau’r Ffordd Fawr.

Mae deunydd y Theory Test Pro wedi’i drwyddedu gan yr Asiantaeth Safonau Gyrru (ASG), felly gall dysgwyr wybod bod y cwestiynau ymarfer a ddarparir yn dod o’r bobl sy’n creu’r profion swyddogol.

Mae mynediad i’r Theory Test Pro am ddim i fenthycwyr sy’n galw i mewn i unrhyw lyfrgell Sir Fynwy. Gall benthycwyr hefyd cael mynediad i’r Theory Test Pro tu allan i’r llyfrgell gan ddefnyddio’u cerdyn llyfrgell.

Mae Henry Dillon, Cyfarwyddwr Marchnata Well Informed Limited, a ddatblygodd Theory Test Pro, yn gyffroes i weithio gyda Chyngor Sir Fynwy.

“Rydw i’n hapus iawn bod aelodau Llyfrgelloedd Sir Fynwy nawr yn cael mynediad am ddim i Theory Test Pro,” medd Dillon. “Mae astudiaeth yn angenrheidiol ar gyfer prawf theori gyrru’r ASG ac mae’r Theory Test Pro’n cynnig popeth cewch a’r Cryno Ddisg heb dim ffwdan.”

Gall benthycwyr cofrestru i ymarfer profion theori gyrru gan ymweld â gwefan Theory Test Pro: https://monmouthshire.theorytestpro.co.uk

Gall preswylwyr Sir Fynwy sydd ddim yn berchen aelodaeth llyfrgell cael gafael ar un yn hawdd gan ymweld â’u Llyfrgell leol. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Cyngor Sir Fynwy http://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries

 

Posted in Library news

Food For Fines Easter 2017 (Monday 10th April – Saturday 29th April). Supporting our local food banks

Posted in Library news

Bwyd yn lle Dirwy: Pasg 2017 (Dydd Llun 10 i ddydd Sadwrn 29 Ebrill 2017). Cefnogi ein Banciau Bwyd lleol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Library news, Uncategorized

A Boy Made of Blocks by Keith Stuart

Please scroll down for the English translation.

Peidiwch â gadael i’r clawr braidd yn ddifflach eich digalonni! Mae hon yn stori wirioneddol hyfryd a gafaelgar am Alex, dyn yn ei dridegau a Sam, ei fab awtistig wyth oed.

Mae Alex yn caru Sam ond nid yw’n gwybod sut i bontio’r blwch rhwng y byd “arferol” a’r byd y mae Sam yn byw ynddo. Mae hefyd yn ei chael yn anodd ymdopi gyda thymer Sam ac yn encilio i’w swydd ddiflas gan adael ei wraig i ddatrys unrhyw broblemau.

Nid yw’n syndod bod Jody, ei wraig anhygoel o amyneddgar, yn penderfynu ei bod wedi cael llond bol a bod yn rhaid i Alex symud allan o gartref y teulu. Heb gyswllt arferol dydd i ddydd, mae Alex yn ei chael yn anodd canfod ffyrdd i wneud i’r amser y gall ei dreulio gyda Sam olygu rhywbeth i’r ddau ohonynt. Ac yna mae’n taro ar fyd Minecraft.

Mae’r cymeriadau yn y llyfr yn neidio oddi ar y dudalen a byddwch mewn dim o dro yn annog Alex i ddal ati a chanfod y bont a fydd yn y diwedd yn dod ag ef yn nes at ei fab.

Catalog llyfrgell

A Boy Made of Blocks by Keith Stuart

Don’t let the rather boring cover put you off! This is a really lovely and gripping story about Alex, a man in his thirties and Sam, his autistic eight year old son.

Alex loves Sam but doesn’t know how to bridge the gap between the “normal” world and the world Sam inhabits. He also struggles to cope with Sam’s outbursts and retreats to his boring, mundane job, preferring to leave his wife to resolve any issues.

Not surprisingly Jody, his incredibly patient wife, decides enough is enough and Alex has to move out of the family home. Without normal day to day contact, Alex struggles to find a way to make the time he can spend with Sam mean something to them both.  And then he stumbles across the world of Minecraft.

The characters in this book leap off the page and you soon find yourself willing Alex to keep preserving and to find the bridge that will finally bring him close to his son.

Library catalogue

Posted in Book reviews

The Humans by Matt Haig

Please scroll down for the English translation.

Bu Grŵp Darllen My Novel Lovers yn trafod y llyfr yma yn ein cyfarfod diwethaf ac roedd y rhan fwyaf ohonom wrth ein bodd gydag ef (er ei bod yn wir nad oedd yr un dyn yn ein plith wedi ei fwynhau gymaint â’r gweddill ohonom).

Mae’r Vonnadoriaid yn gwybod fod yr Athro Andrew Martin wedi profi damcaniaeth Riemann. Yn awyddus iawn nad yw’r darganfyddiad mathemategol pwysig yma’n dod yn wybodaeth gyhoeddus ar y ddaear, maent yn anfon un ohonynt eu hunain i ddinistrio gwraig a mab Andrew, ac unrhyw un arall a all fod wedi gweld yr wybodaeth. A pha ffordd well i wneud hyn na threfnu i Vonnadoriad fyw yng nghorff yr Athro Martin?

Yr unig broblem yw bod y Vonnadoriad dan sylw i ddechrau’n drwghoffi ac yn arswydo pobl a’u ffordd o fyw; sut fydd byth yn cymhathu? Mae’n dod o blaned fwy soffistigedig, lle mae rhesymeg a mathemateg yn hollbwysig. Ond wrth i’w genhadaeth barhau, mae’n darganfod cerddoriaeth, Nerton y ci ac yna, yn fwyaf cythryblus i gyd, beth mae cariad yn ei olygu.

Pan ddechreuais ddarllen y nofel hon credwn ei bod braidd yn od ac yna fe wnaeth yr hiwmor a’r cynhesrwydd gael gwared â fy holl amheuon. Mae’n stori gadarnhaol, doniol a gwreiddiol iawn; yn hyfryd i’w darllen ar ben eich hun neu fel rhan o grŵp darllen.

Catalog llyfrgell

The Humans by Matt Haig

My Novel Lovers Reading Group discussed this at our last meeting and it received overwhelming approval (although it’s true that our one male reader didn’t experience the same uplifting effect as the rest of us did).

The Vonnadorians know that Professor Andrew Martin has proved the Riemann hypothesis. Anxious that this important mathematical breakthrough does not become public knowledge on earth, they send one of their own to destroy Andrew’s wife and teenage son, and anyone else that may have been privy to the information.  And what better way to do this than arrange for a Vonnadorian to inhabit Professor Martin’s body?

The only problem is that the Vonnadorian in question is at first disgusted and horrified by humans and their way of life; how will he ever blend in? He comes from a more sophisticated planet, where logic and mathematics are all important.  But as his mission continues, he discovers music, Newton the dog, and then, most disturbing of all, what love means.

When I first started reading this novel, I thought it was rather odd and then the humour and warmth overrode all my reservations.  It’s a life affirming, very funny and original story; lovely to read by yourself or as part of a reading group.

 

Library catalogue

Posted in Book reviews

Holding Up the Universe by Jennifer Niven

Please scroll down for the English translation.

holding-up-the-universeRoeddwn i’n dwli ar y stori ddiddorol, lon yma am ddau berson ifanc yn tyfu lan ac yn dod i delerau gyda rhannau o’u hunain sy’n eu gwneud yn teimlo’n unigryw ond hefyd yn fregus.

Mae angen holl ddewrder Libby i ddychwelyd i Ysgol Uwchradd ar ôl absenoldeb hir. Ar ôl marwolaeth ei mam, collodd Libby rheolaeth o’i harferion bwyta a daeth mor fawr nes i fywyd arferol droi’n hollol amhosib. Mae hi dal yn pwyso gormod a nawr mae’n rhaid iddi wynebi rhai o’i beirniadai mwyaf llym.

Mae Jack ar ochr arall y raddfa poblogrwydd, ac mae’n cael ei weld fel “too cool for school”. Ond mae angen i Jack gadw ei fywyd o dan reolaeth lem rhag ofn i unrhyw un ddarganfod ei gyfrinach fawr: mae’n dioddef o brosopagnosia (dallineb wynebol). Wrth deimlo cymaint o gywilydd ei bod methu adnabod ei deulu agos heb gymorth, mae Jack yn brwydro i reoli ei ofn o gael ei “ddarganfod”.

Nid yw’r tro cyntaf y mae’r ddau’n cwrdd yn mynd yn dda, ond wrth iddynt gael eu gorfodi i dreulio mwy o amser da’i gilydd, gallent ymestyn allan a helpu’i gilydd?

Library catalogue

Holding Up the Universe by Jennifer Niven

I loved this engrossing, feel-good love story about two young people growing up and coming to terms with parts of themselves that make them feel both unique and vulnerable.

Libby needs all her courage to return to High School after a long absence. After her mother’s death, Libby’s eating habits got out of control and she became so large that normal life became absolutely impossible.  She is still over weight and now has to face some of her harshest critics, her peers.

Jack is at the other end of the popularity stakes, regarded as “too cool for school”. But Jack needs to keep his life under strict control so that no one discovers his closely guarded secret: he suffers from prosopagnosia (face blindness).  So ashamed that he can’t recognise his close family without clues, Jack is struggling to keep his fear of being “found out” under control.

The couple’s first meeting does not go well, but as they are forced to spend more time together, will they be able reach out and help each other?

Library catalogue

Posted in Book reviews

Enter your email address to follow the Monmouthshire Libraries blog and receive notifications of new posts by email.

Join 36 other followers

Read more…
Follow us on Twitter
Blog Stats
  • 15,410 hits