I Saw A Man by Owen Sheers

Please scroll down for the English translation.

i-saw-a-man

Wedi darllen a mwynhau The Dust Diaries a Resistance, roedd fy nisgwyliadau yn uchel. Ni chefais fy siomi. Mae “I Saw a Man” yn stori llawn tensiwn a hudol, yn union fel yr ydych yn ei ddisgwyl gan fardd ac wedi ei hysgrifennu’n hyfryd.

Mae’r tensiwn i’w weld o’r frawddeg gyntaf – “Roedd y digwyddiad a oedd wedi newid eu holl fywydau wedi digwydd ar brynahwn Sadwrn ym mis Mehefin, munudau’n unig ar ôl i Michael Turner – gan feddwl fod cartref y teulu Nelson yn wag – gamu drwy eu drws cefn”.

Mae’r awdur wedyn yn gweu’r gorffennol a’r dyfodol, gan esbonio’r hyn sydd wedi digwydd er mwyn arwain at y digwyddiad difäol hwn ac yna’n symud yn ôl i’r presennol, gan gynyddu’r tensiwn drwy’r amser.

Mae modd i chi wylio’r awdur lleol, Owen Sheers, yn trafod y llyfr cyffrous a phwerus yma ar ei wefan.

I Saw A Man by Owen Sheers

Having read and loved both The Dust Diaries and Resistance, my expectations for this novel were high. I wasn’t disappointed.  “I Saw a Man” is a tense, fascinating story and, as you would expect from a poet, beautifully written.

The suspense begins at the first sentence “The event that changed all of their lives happened on a Saturday afternoon in June, just minutes after Michael Turner – thinking the Nelsons’ house was empty – stepped through their back door”.

The author then skilfully weaves the past and present together, explaining what happened to lead to this devastating event and then moving back to the present, increasing the tension all of the time.

You can watch local author Owen Sheers talking about this stylish and powerful thriller on his web page.

Library catalogue

Posted in Book reviews

A Tale for the Time Being by Ruth Ozeki

Please scroll down for the English translation of this book review

a-tale-for-the-time-being-by-ruth-ozeki

Mae hon yn stori swynol, anarferol a hudol.

Mae yna ddwy stori sydd yn cydblethu gyda’i gilydd, ac wedi eu gosod mewn llefydd a diwylliannau gwahanol iawn. Mae Ruth yn cael trafferth ymdopi gyda newid sylweddol yn ei ffordd o fyw; a hynny ar ôl gadael  fflat ym  Manhattan a symud i goedwig law ugain erw a thŷ yn British Columbia.

Mae’n dod o hyd i ddyddiadur sydd yn cael ei olchi i fyny ar y traeth ac sydd yn olrhain stori merch ifanc sydd yn cael trafferth ymdopi gyda sioc ddiwylliannol. Pan oedd tad Nao wedi colli ei swydd yng Nghaliffornia, gorfodwyd y teulu bach i symud i Japan ac maent nawr yn ceisio ymgartrefu mewn cymdeithas Japaneaidd.

Wrth i Ruth ddarllen y dyddiadur, rydym yn dysgu mwy a mwy am orffennol teulu estynedig Nao.  Rydym hefyd yn dysgu am y bwlio y mae’n rhaid i Nao ddioddef yn ei hysgol newydd, am boen ei thad a chadernid ffantastig ei mam-gu.

Mae hon yn nofel gymhleth; un i’w darllen yn araf a’i mwynhau yn hytrach na rhuthro drwyddi ac mae’n bleser i’w darllen.

A Tale for the Time Being by Ruth Ozeki

This is a fascinating and unusual, captivating story.

There are two interwoven stories, set in two very different places and cultures. Ruth is struggling to come to terms with a huge change of lifestyle; from an apartment in Manhattan to a house in British Columbia with twenty acres of rainforest.

Ruth finds a diary washed up on the beach which tells the story of a young girl also struggling with a culture shock. When Nao’s father lost his job in California the small family unit were forced to move back to Japan, and are now trying to fit back into Japanese society.

As Ruth reads the diary we learn more and more about the past of Nao’s extended family. We also learn of the bullying Nao must endure at her new school, of her father’s own pain and of the fantastic resilience of her grandmother.

This is a complex novel; one to relish rather than race through, and a very satisfying read.

Library catalogue

Posted in Book reviews

The Penguin Lessons by Tom Michell

the-penguin-lessons-by-tom-mitchell

the-penguin-lessons-by-tom-mitchellPlease scroll down for English translation of this review

Mae’r awdur yn myfyrio am ei anturiaethau fel dyn ifanc yn dysgu mewn ysgol breswyl yn yr Ariannin. Yn llawn brwdfrydedd, nteithio ar hyd a lled De America, ac mae’n cael profiad annisgwyl pan y mae’n canfod pengwin sydd bron â thrigo ar ôl cael ei olchi ar y traeth wedi ei orchuddio mewn olew ar arfordir yn Uruguay.

Mae Tom wrth ei fodd wrth iddo lwyddo i achub “Juan Salvador”, ond mae’n cael braw o feddwl ei fod efallai wedi difetha gorchudd y pengwin ac ni fydd yn medru dal dŵr mwyach. Nid oes dewis arall ganddo ond mynd â Juan yn ôl i’r Ariannin.

Mae Juan Salvador yn hynod boblogaidd yn yr ysgol – ymhlith yr athrawon a’r bechgyn. Mae’n gymeriad cyfeillgar a doniol sydd yn medru empatheiddio pan fydd rhywun yn rhannu cyfrinachau ag ef. Mae Juan yn dod ag hapusrwydd i bawb sydd yn ei adnabod.

Roeddwn wrth fy modd gyda’r stori wir hon sy’n codi calon ac yn olrhain hanes bywyd mewn gwlad ddiddorol, a chydymaith sydd yr un mor ddiddorol!

The Penguin Lessons by Tom Michell

The author reflects on his adventures as a young man teaching at a boarding school in Argentina. Full of enthusiasm as he explores South America, his life takes a very unexpected turn when he finds a penguin close to death after being swept ashore in an oil spill off the coast of Uruguay.

Tom’s delight at his success in rescuing “Juan Salvador” is tempered by the sudden realisation that by cleaning him he may have ruined the penguin’s waterproofing. There seems to be no other option but to take Juan back to Argentina.

To say that Juan Salvador is a huge hit with everyone at the school – both staff and boys – would be an understatement. A friendly and funny character who seems to empathise whenever someone decides to confide in him, Juan brings happiness to all those you know him.

I loved this true, heart-warming account of life in a fascinating country with an equally fascinating companion!

Library catalogue

Posted in Book reviews

The End of the World Running Club by Adrian J Walker

Please scroll down for English version

the-end-of-the-world-running-clubRoeddwn wedi fy swyno o’r dudalen gyntaf! Mae’r teitl, End of the World Running Club, yn sicr yn deitl difyr ac addas.

Nid yw Ed Hill byth yn mynd i ennill gwobr fel “Tad y Flwyddyn”, gan y byddai’n well ganddo adael i’w wraig druan i ymgymryd â’r holl gyfrifoldebau rhianta. Mae hyd yn oed yn cysgu drwy arwyddion argoelus y noson gynt – sef y noson cyn ‘r byd yn cael ei ddifrodi’n llwyr. Mae ond yn dechrau sylweddoli faint y mae’n caru ei wraig a’i blant ifanc pan gaiff eu gwahanu wrthynt ac mae am geisio eu diogelu.

A yw’n medru rhedeg 550 milltir er mwyn dal fyny gyda’i deulu cyn eu bod yn diflannu o’i fywyd yn llwyr?

Mae hon yn stori epig sydd yn dangos sut y mae cariad a phendantrwydd yn medru arwain dyn i roi cynnig ar bethau arwrol. Mae hefyd yn ymdrin â chyfeillgarwch a ffyddlondeb, a sut y mae amgylchiadau anodd yn medru arwain at bobl yn ystyried cymryd camau dramatig er mwyn goroesi.

The End of the World Running Club by Adrian J Walker

Talk about being gripped from the very first page! The End of the World Running Club certainly lives up to its intriguing title.

Ed Hill is never going to win “Father of the Year”, he would much rather leave all parental responsibility to his long suffering wife. He even manages to sleep through the ominous warnings of the night before – well, the night before near total devastation of the world as we know it.  But it is only when he is separated from his wife and young children that he suddenly realises how much he loves them and wants to protect them.

Can he run 550 miles to catch up with his family before they disappear from his life forever?

This is an epic tale about how love and determination can make a man attempt a staggering a feat of endurance. It’s also about friendship and loyalty, and how terrible circumstances can lead people to contemplate taking drastic action to survive.

Posted in Book reviews

Church of Marvels by Leslie Parry

Please scroll down for the English translation

church-of-marvelsRoeddwn wedi dewis y llyfr hwn oherwydd y clawr hyfryd a’r teitl anarferol; nid oeddwn yn disgwyl nofel mor swynol a gafaelgar.

Mae’r nofel wedi ei gosod yn yr 1890au hwyr ac mae yna ymdeimlad Dickensaidd iawn iddi; gyda chymeriadau hyfryd â’u straeon wedi plethu gyda’i gilydd.

Roedd Odile Church a’i chwaer sy’n efaill iddi yn rhan o sioe ei mam ar Ynys Coney ond wedi i’w mam gael ei lladd mewn tân, mae Belle yn diflannu gan adael Odile ar goll.

Mae Alphie yn canfod ei hun mewn Gwallgofdy, yn ansicr ynghylch yr hyn sydd wedi arwain ati’n cael ei dal yno ond yn teimlo’n ffyddiog y bydd y gŵr yn dod i’w hachub.

Mae Sylvan, sydd yn treulio ei fywyd yn gweithio yn glanhau adeiladau allanol a’i amser sbâr yn ymladd, wedi canfod baban newyddanedig sydd wedi ei adael ar ôl ymhlith y bryntni.

Wrth iddynt geisio canfod y gwirionedd y tu nôl i’w amgylchiadau newydd, cefais fy nhynnu i mewn i’r byd hudol, tywyll ac anhygoel hwn.

Church of Marvels by Leslie Parry

I choose this book because of the lovely cover and the unusual title; I wasn’t expecting such a spelling binding and gripping novel.

It’s set in the late 1890s and has a very Dickensian feel to it; with wonderful characters whose stories are beautifully interwoven.

Odile Church and her twin sister were part of their mother’s sideshow on Coney Island but after their mother is killed in a terrible fire, Belle disappears leaving Odile bereft.

Alphie finds herself in a Lunatic Asylum, unsure of the events that led to her capture but sure her husband will come to rescue her.

Sylvan, who spends his working life cleaning out privies and his spare time fighting, finds an abandoned new born baby amidst all the filth.

As they all struggle to find out the truth behind their new circumstances, I was drawn further and further into the fascinating, dark and extraordinary world.

Library catalogue
.

Posted in Uncategorized

The Readers of Broken Wheel Recommend by Katarina Bivald

the-readers-of-broken-wheel

Mae Sara wedi dod i groesffordd mewn bywyd. Mae’n 28, nid yw erioed wedi bod y tu hwnt i Sweden a chollodd ei swydd yn ddiweddar mewn siop lyfrau, swydd yr oedd yn dwli arni. Wedi byw’r rhan fwyaf o’i bywyd drwy lyfrau, mae’n penderfynu camu allan o’r cloriau er mwyn ymweld â’i ffrind llythyru, Amy, yn Broken Wheel, Iowa.  Ond mae pob dim yn mynd o le: mae’n cyrraedd  Broken Wheel sac yn canfod y trigolion wedi ymgynnull  yn angladd Amy, ac mae Broken Wheel i weld lle   ddiffaith, heb fawr o gariad.

Wrth i Sara bendroni ynghylch aros neu fynd, mae’n dechrau dod i adnabod y cymeriadau yr oedd Amy yn eu hadnabod a’u caru.  Er mwyn llanw ei hamser, mae’n agor siop lyfrau dros dro ac yn dechrau meithrin perthynas gydag aelodau o’r gymuned ond a yw hi’n rhy hwyr i achub y dref?

Roeddwn wrth fy modd gyda’r llyfr tyner ac ysbrydoledig hwn, gyda chymeriadau difyr ond credadwy gyda chymeriad canolog pwerus sydd yn gwybod pa mor bwerus yw llyfr da!

Sara has come to a crossroads. She’s 28, never been outside Sweden and has recently been made redundant from the book shop job she loved.  Having lived most of her life through books, she decides to step out from between the covers to visit her elderly penfriend, Amy, in Broken Wheel, Iowa.  But nothing goes to plan; she arrives in Broken Wheel to find the residents are gathered at Amy’s wake, and Broken Wheel seems desolate and unloved.

As Sara dithers about whether to stay or go, she gets to know the characters that Amy knew and loved. For something to do she starts up a temporary bookshop and by doing so begins to reach out to all the members of the community, but has her arrival come too late to save the town?

I loved this gentle and uplifting book, with quirky but believable characters and a lovely central character who knows the power of a good book!

Library catalogue

 

 

Posted in Uncategorized

Header

Cofrestrwch ar gyfer eich cyfrif ComicsPlus AM DDIM a chael mynediad I’ch holl nofelau graffeg a chomics unrhyw le, unrhyw bryd!

Comic y Mis

Y Drych Tywyll (Cyfrol.7 cyfres Sonic Saga) sonic

Ffrwydrwch i’r cyffro ar gyflymder Sonig wrth barhau cyfres nofel graffeg Sonic Saga!

Yn y gyfrol yma, mae Scourge the Hedgehog, efell cythreulig Sonic, yn ymosod! Wrth arwain at ymosodiad enfawr, nod Scourge yw dim llai na goresgyniad LLWYR – a fydd Sonic wrth ei ochr? Nid un i golli mas ar y sgarmes, mae Dr Eggman wedi ymuno â’r frwydr da Metal Sonic gyda Metal Scourge newydd sbon wrth ei ochr! Ydy’r frwydr drosodd cyn iddo hyd yn oed dechrau? A beth fydd ateb Sonic i gynnig Scourge o oresgyniad?

Darllenwch hyn a llawer mwy ar ComicsPlus! http://www.monmouthshire.gov.uk/libraries

Cofrestrwch am eich cyfrif ComicsPlus amm ddim heddiw i ymchwilio’r dewis enfawr o nofelau graffeg sydd ar gael – holwch aelod o staff y llyfrgell i gael mwy o wybodaeth.

Header

Sign up to your FREE ComicsPlus account and access your favourite graphic novels and comics anywhere, anytime! 

Comic of the Month

sonicThe Dark Mirror (Vol.7 Sonic Saga series) 

Blast into the action at Sonic speed with the continuation of the Sonic Saga graphic novel series!

In this volume, Scourge the Hedgehog, Sonic’s evil twin, is on the attack! Leading to a full-scale invasion, Scourge’s goal is none other than TOTAL domination — with Sonic by his side?  Not to be left out of the melee, Dr Eggman has joined the fight with Metal Sonic and a brand-new Metal Scourge by his side!  Is the battle over before it even begins?  And what will Sonic’s answer be to Scourge’s offer of conquest?

 

 

Read this, plus many more on ComicsPlus! http://www.monmouthshire.gov.uk/libraries

Sign up to your free ComicsPlus account today to explore the huge array of graphic novels available – ask a library staff member for more information.

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized

Enter your email address to follow the Monmouthshire Libraries blog and receive notifications of new posts by email.

Join 36 other followers

Read more…
Follow us on Twitter
Blog Stats
  • 14,986 hits