Header

Cofrestrwch ar gyfer eich cyfrif ComicsPlus AM DDIM a chael mynediad I’ch holl nofelau graffeg a chomics unrhyw le, unrhyw bryd!

GhostbustersComic y Mis

Ghostbusters Cyfrol 2

Mae tîm gwych creadigol The Ghostbusters sef Erik Burnham a Dan Schoening yn dychwelyd i greu mwy o gyffro ectoplasmig yn y gyfrol barhaus newydd sbon yma o Ghostbusters!

Mae’r Ghostbusyters wedi mynd, wedi’u hudo ymaith gan ddiafoliaid dieflig o ddimensiwn arall!

Ond nid yw anfadwaith annaearol wedi dod i ben yn y ddinas nad yw byth yn cysgu, gan olygu y bydd angen i grŵp newydd gamu lan a gwisgo’r pecynnau proton.

A all y Ghostbusters newydd achub eu rhaglaenwyr neu a fyddant yn rhannu’r un ffawd?

Darllenwch hyn a llawer mwy ar ComicsPlus! 

http://www.monmouthshire.gov.uk/libraries

Cofrestrwch am eich cyfrif ComicsPlus amm ddim heddiw i ymchwilio’r dewis enfawr o nofelau graffeg sydd ar gael – holwch aelod o staff y llyfrgell i gael mwy o wybodaeth.

 

Header

Sign up to your FREE ComicsPlus account and access your favourite graphic novels and comics anywhere, anytime!

Comic of the Month

Ghostbusters Volume 2

The Ghostbusters Ghostbusterscreative super-team of Erik Burnham and Dan Schoening return to bust out more ectoplasmic excitement in this all-new Ghostbusters ongoing volume! The Ghostbusters are gone, spirited away by some dastardly demons from another dimension! But spectral shenanigans haven’t ceased in the city that never sleeps, meaning a new group will need to step up and don the proton packs. Will the New Ghostbusters be able to rescue their predecessors, or will they share the same fate?

Read this, plus many more on ComicsPlus!

 http://www.monmouthshire.gov.uk/libraries

Sign up to your free ComicsPlus account today to explore the huge array of graphic novels available – ask a library staff member for more information.

Posted in Uncategorized

Print

Angen gwirfoddolwyr ifanc

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Sir Fynwy yn edrych am wirfoddolwyr ifanc (14-15 oed) i helpu gyda The Big Friendly Read, Her Darllen Haf 2016.

Caiff yr Her Darllen Haf ei chynhyrchu gan The Reading Agency a’i chyflwyno gan lyfrgelloedd ym mhob rhan o’r wlad. Mae’n dechrau yn Sir Fynwy ddydd Sadwrn 16 Gorffennaf 2016.

Mae’r Her Darllen Haf yn annog plant 4-11 oed i barhau i ddarllen dros wyliau’r haf.

Caiff plant sy’n cofrestru i gymryd rhan yn yr Her Darllen Haf ffolder casglwr. Cânt gardiau casglwr i fynd yn eu ffolder bob tro y byddant yn ymweld â’r llyfrgell ac yn darllen llyfrau dros wyliau’r haf.

Bydd pob plentyn sy’n cwblhau’r Her drwy ymweld â’r llyfrgell deirgwaith (ar ôl yr ymweliad cyntaf i gasglu’r ffolder casglwr) a darllen 6 llyfr yn derbyn gwobrau hyfryd yn cynnwys tystysgrif a medal.

Daw Her Darllen Haf 2016 i ben ddydd Sadwrn 17 Medi 2016.

Rôl gwirfoddolwyr ifanc yw:

Helpu staff i weinyddu Her Darllen yr Haf

Helpu plant i ddewis llyfrau newydd

Helpu gyda gweithgareddau’r haf

Helpu plant i ddefnyddio gwefan The Big Friendly Read

I gael mwy o wybodaeth galwch heibio:

Hyb Cymunedol Trefynwy dydd Gwener 1 Gorffennaf

Hyb Cymunedol Cil-y-coed dydd Mawrth 5 Gorffennaf

rhwng 4pm a 5pm

Cysylltu â Fiona Ashley

01633 644906

FionaAshley@monmouthshire.gov.uk

 

28readlow

Ffotograffau © Dale Cherry 2016 ar gyfer The Reading Agency. Gyda diolch i Lyfrgell Crawley, Cyngor Sir Gorllewin Sussex

Young volunteers wanted!

Monmouthshire Library Service is looking for young volunteers (aged 14 – 15) to help with The Big Friendly Read, Summer Reading Challenge 2016.

The Summer Reading Challenge is produced by The Reading Agency and delivered by libraries throughout the country.  In Monmouthshire it starts on Saturday 16th July 2016.

The Summer Reading Challenge encourages children aged 4 – 11 to continue reading over the summer holidays.

Children that register to take part in the Summer Reading Challenge are presented with a collector’s folder. As they visit the library and read books over the summer holidays they are presented with collector’s cards to go in their folder.

Each child that completes the Challenge by visiting the library three times (after the initial visit to collect the collector’s folder) and reading 6 books will receive lovely prizes including a certificate and medal.

The Big Friendly Read, Summer Reading Challenge 2016 will finish on Saturday 17th September 2016.

The young volunteer role is to:

Help staff administer the Summer Reading Challenge

Help children to choose new books

Help with summer activities

Help children to use The Big Friendly Read web site

For more information drop into:

Monmouth Community Hub Friday 1st July

Caldicot Community Hub Tuesday 5th July

between 4pm and 5pm

Contact Fiona Ashley

01633 644906

FionaAshley@monmouthshire.gov.uk

Photos © Dale Cherry 2016 for The Reading Agency. With thanks to Crawley Library, West Sussex County Council

 

Posted in Uncategorized

World Book Night 23 April 2016

world book night

World Book Night is an annual celebration of reading and books. It sees passionate volunteers give out hundreds of thousands of books in their communities to share their love of reading with people who don’t read regularly or own books.

Once again the library service is taking part in the celebration with each of our Community Hubs enthusiastically backing the project, hoping to convert as many people as possible into novel lovers! Gifting the free books will take place in various locations throughout the week.

Local author Frank Olding will entertain everyone in Abergavenny Hub on Thursday 21st April.  The evening starts at 7.00pm and includes free book giveaways, with wine and nibbles. Tickets cost £3.00.

Caldicot, Chepstow and Monmouth Hub staff will gift World Book Night titles to customers who don’t normally use the library service when they visit their buildings.

Caldicot Hub is also holding a Shared Reading session for the literacy class that meets there, and gifting some of the titles to the Caldicot Foodbank to give out with the food parcels.

On Saturday 23rd April the Friends of Chepstow Library are having a coffee morning to celebrate the anniversary of Shakespeare’s birthday with an inspiring combination of sonnets, coffee and free books.

Usk Hub is holding a treasure hunt on the same day, inviting residents to follow clues as they visit local businesses to track down the World Book Night books.

As reading can help reduce stress we are also visiting a stress class to gift books.

For more information, please contact your local Community Hub.

World Book Night is run by The Reading Agency, a national charity that inspires people to become confident and enthusiastic readers to help give them an equal chance in life.


 

Mae Noswaith Llyfr y Byd yn ddathliad blynyddol o ddarllen a llyfrau. Bydd gwirfoddolwyr brwdfrydig yn dosbarthu miloedd o lyfrau yn eu cymunedau i rannu eu cariad o ddarllen gyda phobl nad ydynt yn darllen yn rheolaidd neu’n berchen ar lyfrau.

Unwaith eto mae’r gwasanaeth llyfrgell yn cymryd rhan yn y dathliad gyda phobl un o’n Hybiau Cymunedol yn cefnogi’r prosiect, gan obeithio troi cynifer o bobl ag sy’n bosibl yn nofel-garwyr! Caiff y llyfrau rhad ac am ddim eu dosbarthu mewn gwahanol leoliadau drwy gydol yr wythnos.

Bydd yr awdur lleol Frank Olding yn diddanu pawb yn Hyb y Fenni ddydd Iau 21 Ebrill. Bydd y noswaith yn dechrau am 7.00pm ac mae’n cynnwys llyfrau am ddim, gyda gwin a danteithion. Mae tocynnau’n costio £3.00.

Bydd staff Hyb Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy yn dosbarthu teitlau Noswaith Llyfr y Byd i gwsmeriaid nad ydynt fel arfer yn defnyddio’r gwasanaeth llyfrgell pan fyddant yn ymweld â’u hadeiladau.

Mae Hyb Cil-y-coed hefyd yn cynnal sesiwn Rhannu Darllen ar gyfer y dosbarth llythrennedd sy’n cwrdd yno, ac yn rhoi rhai o’r teitlau i Fanc Bwyd Cil-y-coed i’w dosbarthu gyda’r parseli bwyd.

Ddydd Sadwrn 23 Ebrill mae Cyfeillion Llyfrgell Cas-gwent yn cynnal bore coffi i ddathlu diwrnod pen-blwydd Shakespeare gyda chyfuniad o sonedau, coffi a llyfrau am ddim.

Mae Hyb Brynbuga yn cynnwys helfa drysor ar yr un diwrnod, gan wahodd preswylwyr i ddilyn cliwiau wrth iddynt ymweld â busnesau lleol i olrhain llyfrau Noswaith Llyfr y Byd.

Gan y gall darllen helpu i ostwng straen, rydym hefyd yn ymweld â dosbarth straen i ddosbarthu llyfrau.

Cysylltwch â’ch Hyb Cymunedol lleol i gael mwy o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Caiff Noswaith Llyfr y Byd ei rhedeg gan The Reading Agency, elusen genedlaethol sy’n ysbrydoli pobl i ddod yn ddarllenwyr hyderus a brwdfrydig i roi cyfle cyfartal iddynt mewn bywyd.

Tagged with:
Posted in Library News for April 2016, World Book Night 23 April 2016

Art Auction

Friday 6 May, 6.30pm
Abergavenny Library

Tickets are £3.00 and include a glass of wine.

This is a fund raising evening with proceeds going to the National Eisteddfod 2016.

We are still more than happy to accept, before the event, donated art work which is of a good standard whether professional or amateur in any medium, ie. oils, water, colour, pastels, acrylics, coloured pencil etc.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Posted in Uncategorized

Easter Bank Holiday Closures 2016

daffodil_flowers_189916

Easter Bank Holiday is almost with us!

Here is a reminder of our opening times over the Bank Holiday weekend:

Friday 25 March 2016 – Closed
Saturday 26 March 2016 – Open
Monday 28 March 2016 – Closed
Tuesday 29 March 2016 – Closed

If you forget to stock up on plenty of books for the Bank Holiday weekend, don’t forget our online services are available 24 hours a day, 7 days a week.  Follow the link below to access our online services.

24/7 Library Services

 

 

Posted in Uncategorized

Visit from Betsan Powys

 

 

Betsan Powys 4

Betsan Powys 3

A busy evening was had at Abergavenny Library on Tuesday 9th February when an event organised by Cymreigyddion Y Fenni as part of the fund raising activities for the 2016 National Eisteddfod was held. The guest speaker was Betsan Powys who is Editor of Programmes (Director) for BBC Radio Cymru.  During the evening she outlined her career in broadcasting included news reporting for HTV where she achieved a worldwide scoop for her interviews with Welsh soldiers held hostage whilst serving with the UN peace-keeping force in Bosnia.  The officer in charge allowed the very frank interview to be broadcast provided that it was exclusively in the “Celtic Tongue”!  During her time with the BBC in London she was part of the Panorama team and also reported on Election specials with Huw Edwards.  From the Cardiff studios she presented many Welsh language current affairs programmes, such as Newyddion and Ewropa. She gained the BT Welsh Journalsit of the Year  Award for her presentation of Week In Week Out.  She discussed her current role with BBC Cymru where she has the challenge to deliver a series of programmes in Welsh to suit the range of audiences that are served by Radios, 2,3 and 4 in English as well as  Radio Wales and other local stations: an unenviable task.

Betsan Powys 2Betsan Powys 1Prior to the main part of the evening the TV cameras arrived and the interviewer Gwenllian Glyn interviewed Dr. Elin Jones who has recently been invited to be President of The Eisteddfod ; Frank Olding, Chairman of the Executive committee; Ruth Roberts and Robin Davies who are leading the Appeal Committees in Abergavenny and Monmouth respectively. The item, ruthlessly edited, was broadcast on Newyddion 9 on Monday 15th February.

The organisers very much appreciated the use of the library being put at their disposal for the evening especially because it provided such an ideal environment for the occasion. Thanks were given to the library staff for all their assistance in setting up the room and for their warm welcome.

 

Posted in Library News for February 2016, Visit from Betsan Powys

Eisteddfod Poetry Event at Abergavenny Library

Eisteddfod Event in Abergavenny Library

Abergavenny Library was the venue for An Evening in the company of Manon Rhys and T James Jones.

Manon and Jim are two of Wales most loved and respected writers and we were very privileged that they accepted our invitation to Abergavenny.

Manon won the crown in the last Eisteddfod and has also won the prose medal.  Jim has won two crowns and a chair.

The crowning and chairing ceremonies are amongst the highlights of the Eisteddfod week and the award of a crown or chair for poetry is a great honour.  Jim also had the honour of being selected to be the archdruid from 2009 to 2012.  Eisteddfod Event in Abergavenny Library

The evening was organised by the local branch of Merched Y Wawr and the proceeds are being used to sponsor prizes at the National Eisteddfod to be held in Abergavenny in August 2016.

We extend our thanks to Abergavenny Library for allowing us to use such an appropriate setting for the visit of two Welsh bards.

Tagged with:
Posted in Eisteddfod Poetry Event at Abergavenny Library

Enter your email address to follow the Monmouthshire Libraries blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,294 other followers

Read more…
Follow us on Twitter
Blog Stats
  • 14,307 hits
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,294 other followers