The Readers of Broken Wheel Recommend by Katarina Bivald

the-readers-of-broken-wheel

Mae Sara wedi dod i groesffordd mewn bywyd. Mae’n 28, nid yw erioed wedi bod y tu hwnt i Sweden a chollodd ei swydd yn ddiweddar mewn siop lyfrau, swydd yr oedd yn dwli arni. Wedi byw’r rhan fwyaf o’i bywyd drwy lyfrau, mae’n penderfynu camu allan o’r cloriau er mwyn ymweld â’i ffrind llythyru, Amy, yn Broken Wheel, Iowa.  Ond mae pob dim yn mynd o le: mae’n cyrraedd  Broken Wheel sac yn canfod y trigolion wedi ymgynnull  yn angladd Amy, ac mae Broken Wheel i weld lle   ddiffaith, heb fawr o gariad.

Wrth i Sara bendroni ynghylch aros neu fynd, mae’n dechrau dod i adnabod y cymeriadau yr oedd Amy yn eu hadnabod a’u caru.  Er mwyn llanw ei hamser, mae’n agor siop lyfrau dros dro ac yn dechrau meithrin perthynas gydag aelodau o’r gymuned ond a yw hi’n rhy hwyr i achub y dref?

Roeddwn wrth fy modd gyda’r llyfr tyner ac ysbrydoledig hwn, gyda chymeriadau difyr ond credadwy gyda chymeriad canolog pwerus sydd yn gwybod pa mor bwerus yw llyfr da!

Sara has come to a crossroads. She’s 28, never been outside Sweden and has recently been made redundant from the book shop job she loved.  Having lived most of her life through books, she decides to step out from between the covers to visit her elderly penfriend, Amy, in Broken Wheel, Iowa.  But nothing goes to plan; she arrives in Broken Wheel to find the residents are gathered at Amy’s wake, and Broken Wheel seems desolate and unloved.

As Sara dithers about whether to stay or go, she gets to know the characters that Amy knew and loved. For something to do she starts up a temporary bookshop and by doing so begins to reach out to all the members of the community, but has her arrival come too late to save the town?

I loved this gentle and uplifting book, with quirky but believable characters and a lovely central character who knows the power of a good book!

Library catalogue

 

 

Posted in Uncategorized

Header

Cofrestrwch ar gyfer eich cyfrif ComicsPlus AM DDIM a chael mynediad I’ch holl nofelau graffeg a chomics unrhyw le, unrhyw bryd!

Comic y Mis

Y Drych Tywyll (Cyfrol.7 cyfres Sonic Saga) sonic

Ffrwydrwch i’r cyffro ar gyflymder Sonig wrth barhau cyfres nofel graffeg Sonic Saga!

Yn y gyfrol yma, mae Scourge the Hedgehog, efell cythreulig Sonic, yn ymosod! Wrth arwain at ymosodiad enfawr, nod Scourge yw dim llai na goresgyniad LLWYR – a fydd Sonic wrth ei ochr? Nid un i golli mas ar y sgarmes, mae Dr Eggman wedi ymuno â’r frwydr da Metal Sonic gyda Metal Scourge newydd sbon wrth ei ochr! Ydy’r frwydr drosodd cyn iddo hyd yn oed dechrau? A beth fydd ateb Sonic i gynnig Scourge o oresgyniad?

Darllenwch hyn a llawer mwy ar ComicsPlus! http://www.monmouthshire.gov.uk/libraries

Cofrestrwch am eich cyfrif ComicsPlus amm ddim heddiw i ymchwilio’r dewis enfawr o nofelau graffeg sydd ar gael – holwch aelod o staff y llyfrgell i gael mwy o wybodaeth.

Header

Sign up to your FREE ComicsPlus account and access your favourite graphic novels and comics anywhere, anytime! 

Comic of the Month

sonicThe Dark Mirror (Vol.7 Sonic Saga series) 

Blast into the action at Sonic speed with the continuation of the Sonic Saga graphic novel series!

In this volume, Scourge the Hedgehog, Sonic’s evil twin, is on the attack! Leading to a full-scale invasion, Scourge’s goal is none other than TOTAL domination — with Sonic by his side?  Not to be left out of the melee, Dr Eggman has joined the fight with Metal Sonic and a brand-new Metal Scourge by his side!  Is the battle over before it even begins?  And what will Sonic’s answer be to Scourge’s offer of conquest?

 

 

Read this, plus many more on ComicsPlus! http://www.monmouthshire.gov.uk/libraries

Sign up to your free ComicsPlus account today to explore the huge array of graphic novels available – ask a library staff member for more information.

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized

Mae’r fenter, Darllen Mawr Direidus, yn herio plant i barhau i ddarllen tan y 1af o Hydref!/The Big Friendly Read challenges children to keep reading until 1st October!

Print

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Strategol Sir Fynwy wedi ymestyn y dyddiad olaf i gwblhau’r fenter, Darllen Mawr Direidus, sef Her Ddarllen Haf 2016, tan ddydd Sadwrn 1af Hydref.

Drwy gydol yr haf, mae plant wedi bod yn ymweld â’u Hyb Cymunedol neu’r Llyfrgell leol er mwyn darllen rhai o’n llyfrau gwefreiddiol ac i gasglu cardiau sydd wedi eu dylunio’n arbennig, ac oll yn cynnwys darluniau gwreiddiol gan Quentin Blake.

Roedd plant wedi cofrestru ar gyfer y fenter, Darllen Mawr Direidus, drwy ymweld â’u Hyb Cymunedol neu’r Llyfrgell leol deirgwaith a darllen 6 llyfr er mwyn cwblhau Her Ddarllen yr Haf.

Bydd plant sydd yn cwblhau Her Ddarllen yr Haf erbyn dydd Sadwrn 1af Hydref yn derbyn gwobrau hyfryd; tystysgrif, medal,  llyfrnod, torch allwedd/zip tag a phâr o sbectol yr enfys.

Bydd unrhyw blentyn sydd yn cwblhau Her Ddarllen yr Haf erbyn dydd Sadwrn 17eg Medi hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn raffl er mwyn ennill  llechen Acer Iconia! Print

Hoffwn ddiolch i’r Cynghorau Tref a Chymuned canlynol (a’r staff yn Llyfrgell Y Fenni am eu taith gerdded noddedig) am ariannu 12 llechen Acer Iconia:

Cyngor Tref Y Fenni

Cyngor Tref Cil-y-coed

Cyngor Tref Cas-gwent

Cyngor Cymuned Grysmwnt

Cyngor Cymuned Llanelly

Cyngor Cymuned Llangybi

Cyngor Cymuned Llantilio Pertholey

Cyngor Cymuned Llantrisaint Fawr

Cyngor Cymuned Magwyr a Gwndy

Cyngor Cymuned Mathern

Cyngor Cymuned Portskewett

Cyngor Cymuned Unedig Trellech

Cyngor Tref Brynbuga

Mae’r fenter, Darllen Mawr Direidus, Her Ddarllen Haf 2016, yn cael ei chydlynu gan The Reading Agency a’i chynnal mewn llyfrgelloedd ar draws y DU.

The Big Friendly Read challenges children to keep reading until 1st October!

Monmouthshire Strategic Library Service has extended the deadline to complete The Big Friendly Read, the Summer Reading Challenge 2016, until Saturday 1st October.

All through the summer children have been visiting their local Community Hub or Library to read some of our wonderful books and to collect specially designed cards, all featuring original Quentin Blake illustrations.

Children signed up for The Big Friendly Read need to visit their local Community Hub or Library three times and read 6 books to complete the Summer Reading Challenge.

Children who complete the Summer Reading Challenge by Saturday 1st October will receive lovely prizes: certificate, medal, bookmark, key ring/zip tag and a pair of rainbow glasses.

Any child who successfully completes The Big Friendly Read by Saturday 17th September will also be entered into a prize draw to win an Acer Iconia tablet!

Print

We would like to thank the following Town and Community Councils (and the staff of Abergavenny Library for their sponsored walk) for funding 12 Acer Iconia tablets:

Abergavenny Town Council

Caldicot Town Council

Chepstow Town Council

Grosmont Community Council

Llanelly Community Council

Llangybi Community Council

Llantilio Pertholey Community Council

Llantrisant Fawr Community Council

Magor and Undy Community Council

Mathern Community Council

Portskewett Community Council

Trellech United Community Council

Usk Town Council

The Big Friendly Read, Summer Reading Challenge 2016 is produced by The Reading Agency and delivered by libraries across the UK.

 

Posted in Uncategorized

Newyddion Diweddaraf: Eirinen Wlanog Enfawr ar goll yn eich llyfrgell leol! /Breaking News: the Giant Peach has gone missing at your local library!

Giant-Peach-Poster

Fe fydd cystadleuaeth ar gyfer plant 12 mlwydd oed ac iau yn cael ei chynnal mewn llyfrgelloedd ledled Cymru gyda gwobrau ffantastig Roald Dahl ar gael!

 Mae’r gystadleuaeth yn ceisio annog plant i archwilio eu llyfrgell leol a bydd ymlaen ledled Sir Fynwy rhwng 1 – 30 Medi 2016 i gyd-daro â dathliadau canmlwyddiant Roald Dahl a diwedd Sialens Ddarllen yr Haf 2016 – Darllen Mawr Direidus.

Rhaid i blant ddarganfod lle mae staff y llyfrgell wedi cuddio’r eirinen wlanog enfawr a llenwi ffurflen fer i gymryd rhan yn y gystadleuaeth.  Mae yna wobrau gwych ar gael gan gynnwys pecynnau ysgrifennu Roald Dahl, jigsôs, cylchoedd allweddi a gemau ar thema Roald Dahl.

Felly ewch ati i chwilio!

I gael gwybod mwy am y gystadleuaeth a gweld y telerau ac amodau ewch i: www.libraries.wales

A competition for children aged 12 and under will be taking place in libraries across Monmouthshire with some fantastic Roald Dahl prizes up for grabs!

 The competition aims to encourage children to explore their local library and will take place across Monmouthshire between 1st and 30th September 2016 to coincide with the Roald Dahl centenary celebrations and the end of The Big Friendly Read, the Summer Reading Challenge 2016.

Children will have to discover where library staff have hidden the Giant Peach and fill in a short form to enter the competition.  There are some fantastic prizes up for grabs including Roald Dahl stationery packs, jigsaws, key rings and Roald Dahl themed games.

So get hunting!

To find out more about the competition and to view the terms and conditions please visit: www.libraries.wales

 

Posted in Uncategorized

 

Header

Cofrestrwch ar gyfer eich cyfrif ComicsPlus AM DDIM a chael mynediad I’ch holl nofelau graffeg a chomics unrhyw le, unrhyw bryd!

GhostbustersComic y Mis

Ghostbusters Cyfrol 2

Mae tîm gwych creadigol The Ghostbusters sef Erik Burnham a Dan Schoening yn dychwelyd i greu mwy o gyffro ectoplasmig yn y gyfrol barhaus newydd sbon yma o Ghostbusters!

Mae’r Ghostbusyters wedi mynd, wedi’u hudo ymaith gan ddiafoliaid dieflig o ddimensiwn arall!

Ond nid yw anfadwaith annaearol wedi dod i ben yn y ddinas nad yw byth yn cysgu, gan olygu y bydd angen i grŵp newydd gamu lan a gwisgo’r pecynnau proton.

A all y Ghostbusters newydd achub eu rhaglaenwyr neu a fyddant yn rhannu’r un ffawd?

Darllenwch hyn a llawer mwy ar ComicsPlus! 

http://www.monmouthshire.gov.uk/libraries

Cofrestrwch am eich cyfrif ComicsPlus amm ddim heddiw i ymchwilio’r dewis enfawr o nofelau graffeg sydd ar gael – holwch aelod o staff y llyfrgell i gael mwy o wybodaeth.

 

Header

Sign up to your FREE ComicsPlus account and access your favourite graphic novels and comics anywhere, anytime!

Comic of the Month

Ghostbusters Volume 2

The Ghostbusters Ghostbusterscreative super-team of Erik Burnham and Dan Schoening return to bust out more ectoplasmic excitement in this all-new Ghostbusters ongoing volume! The Ghostbusters are gone, spirited away by some dastardly demons from another dimension! But spectral shenanigans haven’t ceased in the city that never sleeps, meaning a new group will need to step up and don the proton packs. Will the New Ghostbusters be able to rescue their predecessors, or will they share the same fate?

Read this, plus many more on ComicsPlus!

 http://www.monmouthshire.gov.uk/libraries

Sign up to your free ComicsPlus account today to explore the huge array of graphic novels available – ask a library staff member for more information.

Posted in Uncategorized

Print

Angen gwirfoddolwyr ifanc

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Sir Fynwy yn edrych am wirfoddolwyr ifanc (14-15 oed) i helpu gyda The Big Friendly Read, Her Darllen Haf 2016.

Caiff yr Her Darllen Haf ei chynhyrchu gan The Reading Agency a’i chyflwyno gan lyfrgelloedd ym mhob rhan o’r wlad. Mae’n dechrau yn Sir Fynwy ddydd Sadwrn 16 Gorffennaf 2016.

Mae’r Her Darllen Haf yn annog plant 4-11 oed i barhau i ddarllen dros wyliau’r haf.

Caiff plant sy’n cofrestru i gymryd rhan yn yr Her Darllen Haf ffolder casglwr. Cânt gardiau casglwr i fynd yn eu ffolder bob tro y byddant yn ymweld â’r llyfrgell ac yn darllen llyfrau dros wyliau’r haf.

Bydd pob plentyn sy’n cwblhau’r Her drwy ymweld â’r llyfrgell deirgwaith (ar ôl yr ymweliad cyntaf i gasglu’r ffolder casglwr) a darllen 6 llyfr yn derbyn gwobrau hyfryd yn cynnwys tystysgrif a medal.

Daw Her Darllen Haf 2016 i ben ddydd Sadwrn 17 Medi 2016.

Rôl gwirfoddolwyr ifanc yw:

Helpu staff i weinyddu Her Darllen yr Haf

Helpu plant i ddewis llyfrau newydd

Helpu gyda gweithgareddau’r haf

Helpu plant i ddefnyddio gwefan The Big Friendly Read

I gael mwy o wybodaeth galwch heibio:

Hyb Cymunedol Trefynwy dydd Gwener 1 Gorffennaf

Hyb Cymunedol Cil-y-coed dydd Mawrth 5 Gorffennaf

rhwng 4pm a 5pm

Cysylltu â Fiona Ashley

01633 644906

FionaAshley@monmouthshire.gov.uk

 

28readlow

Ffotograffau © Dale Cherry 2016 ar gyfer The Reading Agency. Gyda diolch i Lyfrgell Crawley, Cyngor Sir Gorllewin Sussex

Young volunteers wanted!

Monmouthshire Library Service is looking for young volunteers (aged 14 – 15) to help with The Big Friendly Read, Summer Reading Challenge 2016.

The Summer Reading Challenge is produced by The Reading Agency and delivered by libraries throughout the country.  In Monmouthshire it starts on Saturday 16th July 2016.

The Summer Reading Challenge encourages children aged 4 – 11 to continue reading over the summer holidays.

Children that register to take part in the Summer Reading Challenge are presented with a collector’s folder. As they visit the library and read books over the summer holidays they are presented with collector’s cards to go in their folder.

Each child that completes the Challenge by visiting the library three times (after the initial visit to collect the collector’s folder) and reading 6 books will receive lovely prizes including a certificate and medal.

The Big Friendly Read, Summer Reading Challenge 2016 will finish on Saturday 17th September 2016.

The young volunteer role is to:

Help staff administer the Summer Reading Challenge

Help children to choose new books

Help with summer activities

Help children to use The Big Friendly Read web site

For more information drop into:

Monmouth Community Hub Friday 1st July

Caldicot Community Hub Tuesday 5th July

between 4pm and 5pm

Contact Fiona Ashley

01633 644906

FionaAshley@monmouthshire.gov.uk

Photos © Dale Cherry 2016 for The Reading Agency. With thanks to Crawley Library, West Sussex County Council

 

Posted in Uncategorized

World Book Night 23 April 2016

world book night

World Book Night is an annual celebration of reading and books. It sees passionate volunteers give out hundreds of thousands of books in their communities to share their love of reading with people who don’t read regularly or own books.

Once again the library service is taking part in the celebration with each of our Community Hubs enthusiastically backing the project, hoping to convert as many people as possible into novel lovers! Gifting the free books will take place in various locations throughout the week.

Local author Frank Olding will entertain everyone in Abergavenny Hub on Thursday 21st April.  The evening starts at 7.00pm and includes free book giveaways, with wine and nibbles. Tickets cost £3.00.

Caldicot, Chepstow and Monmouth Hub staff will gift World Book Night titles to customers who don’t normally use the library service when they visit their buildings.

Caldicot Hub is also holding a Shared Reading session for the literacy class that meets there, and gifting some of the titles to the Caldicot Foodbank to give out with the food parcels.

On Saturday 23rd April the Friends of Chepstow Library are having a coffee morning to celebrate the anniversary of Shakespeare’s birthday with an inspiring combination of sonnets, coffee and free books.

Usk Hub is holding a treasure hunt on the same day, inviting residents to follow clues as they visit local businesses to track down the World Book Night books.

As reading can help reduce stress we are also visiting a stress class to gift books.

For more information, please contact your local Community Hub.

World Book Night is run by The Reading Agency, a national charity that inspires people to become confident and enthusiastic readers to help give them an equal chance in life.


 

Mae Noswaith Llyfr y Byd yn ddathliad blynyddol o ddarllen a llyfrau. Bydd gwirfoddolwyr brwdfrydig yn dosbarthu miloedd o lyfrau yn eu cymunedau i rannu eu cariad o ddarllen gyda phobl nad ydynt yn darllen yn rheolaidd neu’n berchen ar lyfrau.

Unwaith eto mae’r gwasanaeth llyfrgell yn cymryd rhan yn y dathliad gyda phobl un o’n Hybiau Cymunedol yn cefnogi’r prosiect, gan obeithio troi cynifer o bobl ag sy’n bosibl yn nofel-garwyr! Caiff y llyfrau rhad ac am ddim eu dosbarthu mewn gwahanol leoliadau drwy gydol yr wythnos.

Bydd yr awdur lleol Frank Olding yn diddanu pawb yn Hyb y Fenni ddydd Iau 21 Ebrill. Bydd y noswaith yn dechrau am 7.00pm ac mae’n cynnwys llyfrau am ddim, gyda gwin a danteithion. Mae tocynnau’n costio £3.00.

Bydd staff Hyb Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy yn dosbarthu teitlau Noswaith Llyfr y Byd i gwsmeriaid nad ydynt fel arfer yn defnyddio’r gwasanaeth llyfrgell pan fyddant yn ymweld â’u hadeiladau.

Mae Hyb Cil-y-coed hefyd yn cynnal sesiwn Rhannu Darllen ar gyfer y dosbarth llythrennedd sy’n cwrdd yno, ac yn rhoi rhai o’r teitlau i Fanc Bwyd Cil-y-coed i’w dosbarthu gyda’r parseli bwyd.

Ddydd Sadwrn 23 Ebrill mae Cyfeillion Llyfrgell Cas-gwent yn cynnal bore coffi i ddathlu diwrnod pen-blwydd Shakespeare gyda chyfuniad o sonedau, coffi a llyfrau am ddim.

Mae Hyb Brynbuga yn cynnwys helfa drysor ar yr un diwrnod, gan wahodd preswylwyr i ddilyn cliwiau wrth iddynt ymweld â busnesau lleol i olrhain llyfrau Noswaith Llyfr y Byd.

Gan y gall darllen helpu i ostwng straen, rydym hefyd yn ymweld â dosbarth straen i ddosbarthu llyfrau.

Cysylltwch â’ch Hyb Cymunedol lleol i gael mwy o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Caiff Noswaith Llyfr y Byd ei rhedeg gan The Reading Agency, elusen genedlaethol sy’n ysbrydoli pobl i ddod yn ddarllenwyr hyderus a brwdfrydig i roi cyfle cyfartal iddynt mewn bywyd.

Tagged with:
Posted in Library News for April 2016, World Book Night 23 April 2016

Enter your email address to follow the Monmouthshire Libraries blog and receive notifications of new posts by email.

Join 34 other followers

Read more…
Follow us on Twitter
Blog Stats
  • 14,771 hits