Off the Page by Jodi Picoult and Samantha Van Leer

off-the-page-by-jodi-picoult-and-samantha-van-leer

Please scroll down for English translation

Stori hyfryd, mwyn a hawdd i’w ddarllen yw hwn gan awdur gwerthwr-gorau a’i merch. Er ei fod wedi’i ysgrifennu fel dilyniant i “Between the Lines”, gallir darllen y stori fel nofel unigol yn hawdd iawn.

Mae Delilah, disgybl ysgol uwchradd swil, wedi “dymuno” bod Oliver, bachgen golygus, yn llamu o’r tudalennau o’i hoff stori tylwyth teg ac i mewn i’w bywyd. I gyflawni’r gamp gymhleth hwn, roedd rhaid i’r stori gael ei ail-ysgrifennu ac i fachgen, Edgar, gael ei ddodi i mewn i’r llyfr yn lle Oliver.

Mae Oliver a Delilah wrth eu boddau gyda’r canlyniad ac er bod Oliver weithiai’n gweld hi’n galed i ffitio i mewn i’r byd go iawn ac yn colli’r cymeriadau eraill yn y llyfr, mae’n ymddangos fel eu bod yn mynd i gael eu diweddglo tylwyth teg.

Ond beth am Edgar? Mae wedi gadael ei fam, awdur y stori tylwyth teg, a’r bywyd yr oedd yn ei nabod. A fydd yn hapus i fyw mewn byd lle mae popeth wedi’i benderfynu eisoes?

Bydd y rhamant a’r antur yn y llyfr hwn yn apelio at blant yn eu harddegau ifanc (ac i lyfrgellwyr sinigaidd hefyd!).

Off the Page by Jodi Picoult and Samantha Van Leer

This is a lovely, gentle and easy to read story by a bestselling author and her daughter. Although written as the sequel to Between the Lines, the story can read as a stand-alone novel very easily.

Delilah, a shy high school student, has “wished” the handsome Oliver out of the pages of her favourite fairy tale and into her life. To achieve this complicated feat, the story had to be re-written and a boy, Edgar, placed into the book to replace Oliver.

Both Oliver and Delilah are delighted with the outcome and even though Oliver sometimes struggles to fit into the real world and misses the other characters from the book, it looks as though they are going to get their fairy tale ending.

But what about Edgar? He’s left his Mum, the author of the fairy tale, and the life he knew.  Will he be content to live in a world where everything has already been decided?

The romance and adventure in this book will appeal to young teenagers (and cynical old librarians too!).

Library catalogue

Posted in Book reviews

Fishbowl by Bradley Somer

Please scroll down for the English translation.

Roeddwn wrth fy modd gyda’r stori hon, sef fy hoff lyfr o’r flwyddyn hyd yma.

Mae pysgodyn aur, Ian, yn plymio i’r ddaear o fflat ar y seithfed llawr ar hugain o adeilad Seville ar Roxy. Wrth iddo blymio, mae’n bwrw golwg ar fywydau’r trigolion drwy eu ffenestri. Ac maent yn fishbowlgrŵp o bobl hynod ddiddorol ac amrywiol.

Mae’r dihiryn Conrad, a’i fywyd carwriaethol tymhestlog sydd yn cynnwys tair menyw, gan gynnwys Katie sy’n bert ond yn ddiniwed. Mae Claire, sydd yn ofni uchder ac yn berson emosiynol, yn ennill bywoliaeth drwy wrando ar ddynion unig yn olrhain eu ffantasiâu. Yna mae Petunia Delilah, sydd yn dynesu tuag ddiwedd ei beichiogrwydd ac yn dwym ac yn deisyfu brechdanau hufen ia. Mae  Herman yn fachgen ifanc sydd wedi profi trawma yn y gorffennol ac yn credu erbyn hyn ei fod yn medru teithio drwy amser. Ac yna mae fy hoff gymeriad, Jimenez, sef y gofalwr unig sydd yn gofalu am y fflatiau ond nid yw’r trigolion byth yn sylwi arno.

Yn wreiddiol, doniol ac theimladwy; nid wyf yn medru aros am lyfr nesaf Bradley Somer.

Fishbowl by Bradley Somer

I loved this story, my favourite read of the year so far.

Ian the goldfish is plummeting to earth from an apartment on the 27th floor of the Seville building on Roxy.  As he rushes past he catches glimpses of the residents’ lives through the windows.  And what a fascinating and diverse lot they are.

There is the villain Conrad, with a messy love life involving three women, including the pretty and vulnerable Katie. Claire, an acrophobic and obsessive compulsive earning her living listening on the phone to lonely men acting out their fantasies.  Then there’s Petunia Delilah, very pregnant, hot and bothered and lusting after ice cream sandwiches.  Herman, a young boy who has been traumatised in the past and now believes he can travel through time.  Not forgetting my favourite character, Jimenez, the lonely caretaker who looks after the apartments but goes unnoticed by all the residents.

Original, funny and touching; can’t wait for the Bradley Somer’s next book.

Library catalogue

Posted in Book reviews, Uncategorized

The Extra Ordinary Life of Frank Derrick, Age 81 by J B Morrison

the-extra-ordinary-life-of-frank-derrick-by-j-b-morrisonPlease scroll down for the English version.

Bydd y nofel hon wir yn tynnu ar eich emosiynau!

Nid yw Frank yn deall fod cael ei daro gan y cerbyd llaeth yn mynd i ddwyn cymaint o bleser i’w fywyd, a hynny yn sgil gofalwr cymorth yn y cartref newydd ac ifanc, Kelly.

Roedd ei fywyd wedi ei gyfyngu i’w fflat, y siop elusen a’r llyfrgell a’r unig sgwrs bwrpasol y byddai’n ei mwynhau oedd gyda’i hen ffrind, Smelly John. Roedd yn treulio ei ddiwrnodau yn gwylio DVDs a’n delio gyda phobl a oedd yn cysylltu a’n dymuno gwerthu pethau iddo, naill ai mewn person neu dros y ffôn. Roedd  Kelly yn chwa o awyr iach, yn ehangu ei orwelion ac yn rhoi rheswm iddo godi yn y bore.

Os ydych yn esgeuluso eich rhieni hŷn, beddwch yn barod i deimlo’n euog. Os nad ydych yn euog o hyn, mae hon yn stori ddoniol a thrist ac yn ddisgrifiad dirdynnol iawn o’r hyn a olygir i fod yn  yn hen a’n unig.

The Extra Ordinary Life of Frank Derrick, Age 81 by J B Morrison

This novel will really tug at your heart strings!

Frank has no idea that being run over by milk float will bring so much pleasure into his life in the form of his new young home help, Kelly.

His life had become confined to his flat, the charity shop and the library, with his only meaningful social interaction with his old friend, Smelly John. His days were mainly spent watching DVDs and dealing with cold callers, in person or on the phone.  Kelly is like a breath of fresh air, widening his horizons and giving him reason to get up in the morning.

If you are neglecting your elderly parents, prepare to feel guilty. If not, this is in turns funny and sad, and ultimately a moving account of what it can mean to be elderly and alone.

Library catalogue

Posted in Uncategorized

Wonder by R J Palacio

wonder

Please scroll down for the English translation

Mae llawer o blant yn pryderi wrth feddwl am fynd i ysgol newydd ond mae mwy gan August i bryderi amdano nag eraill. Mae yn ddeng mlwydd oed ac mae ond wedi cael ei addysgu adref erioed; mae  anffurfiad ar ei wyneb ac mae pawb yn troi i edrych a syllu arno.

Mae hon yn stori sydd yn hawdd i’w darllen, ond mae’n stori sydd yn codi ysbryd ac yn dathlu pa mor bwysig yw caredigrwydd. Mi wnes i ddarllen y nofel hon yn gyflym; roeddwn wrth fy modd yn gwrando ar y cymeriadau eraill yn olrhain eu rhan hwy o’r stori ac mae “Auggie” yn gymeriad gwych. Bydd plant (9+) ac oedolion wrth eu bodd gyda’r nofel hon.
 

Wonder by R J Palacio

Most children feel a little scared at the thought of going to a new school but August has more to worry about than most. He is ten years old but has always been home-schooled and has a facial deformity that makes everyone turn and stare.

This is an easy-to-read, heart-wrenching but ultimately uplifting story which celebrates the importance of kindness. I raced through this novel; loved hearing the other characters tell their part of the story, and “Auggie” is a wonderful character. Children (9+) and adults will relish this novel.
Library catalogue

 

Posted in Book reviews

I Saw A Man by Owen Sheers

Please scroll down for the English translation.

i-saw-a-man

Wedi darllen a mwynhau The Dust Diaries a Resistance, roedd fy nisgwyliadau yn uchel. Ni chefais fy siomi. Mae “I Saw a Man” yn stori llawn tensiwn a hudol, yn union fel yr ydych yn ei ddisgwyl gan fardd ac wedi ei hysgrifennu’n hyfryd.

Mae’r tensiwn i’w weld o’r frawddeg gyntaf – “Roedd y digwyddiad a oedd wedi newid eu holl fywydau wedi digwydd ar brynahwn Sadwrn ym mis Mehefin, munudau’n unig ar ôl i Michael Turner – gan feddwl fod cartref y teulu Nelson yn wag – gamu drwy eu drws cefn”.

Mae’r awdur wedyn yn gweu’r gorffennol a’r dyfodol, gan esbonio’r hyn sydd wedi digwydd er mwyn arwain at y digwyddiad difäol hwn ac yna’n symud yn ôl i’r presennol, gan gynyddu’r tensiwn drwy’r amser.

Mae modd i chi wylio’r awdur lleol, Owen Sheers, yn trafod y llyfr cyffrous a phwerus yma ar ei wefan.

I Saw A Man by Owen Sheers

Having read and loved both The Dust Diaries and Resistance, my expectations for this novel were high. I wasn’t disappointed.  “I Saw a Man” is a tense, fascinating story and, as you would expect from a poet, beautifully written.

The suspense begins at the first sentence “The event that changed all of their lives happened on a Saturday afternoon in June, just minutes after Michael Turner – thinking the Nelsons’ house was empty – stepped through their back door”.

The author then skilfully weaves the past and present together, explaining what happened to lead to this devastating event and then moving back to the present, increasing the tension all of the time.

You can watch local author Owen Sheers talking about this stylish and powerful thriller on his web page.

Library catalogue

Posted in Book reviews

A Tale for the Time Being by Ruth Ozeki

Please scroll down for the English translation of this book review

a-tale-for-the-time-being-by-ruth-ozeki

Mae hon yn stori swynol, anarferol a hudol.

Mae yna ddwy stori sydd yn cydblethu gyda’i gilydd, ac wedi eu gosod mewn llefydd a diwylliannau gwahanol iawn. Mae Ruth yn cael trafferth ymdopi gyda newid sylweddol yn ei ffordd o fyw; a hynny ar ôl gadael  fflat ym  Manhattan a symud i goedwig law ugain erw a thŷ yn British Columbia.

Mae’n dod o hyd i ddyddiadur sydd yn cael ei olchi i fyny ar y traeth ac sydd yn olrhain stori merch ifanc sydd yn cael trafferth ymdopi gyda sioc ddiwylliannol. Pan oedd tad Nao wedi colli ei swydd yng Nghaliffornia, gorfodwyd y teulu bach i symud i Japan ac maent nawr yn ceisio ymgartrefu mewn cymdeithas Japaneaidd.

Wrth i Ruth ddarllen y dyddiadur, rydym yn dysgu mwy a mwy am orffennol teulu estynedig Nao.  Rydym hefyd yn dysgu am y bwlio y mae’n rhaid i Nao ddioddef yn ei hysgol newydd, am boen ei thad a chadernid ffantastig ei mam-gu.

Mae hon yn nofel gymhleth; un i’w darllen yn araf a’i mwynhau yn hytrach na rhuthro drwyddi ac mae’n bleser i’w darllen.

A Tale for the Time Being by Ruth Ozeki

This is a fascinating and unusual, captivating story.

There are two interwoven stories, set in two very different places and cultures. Ruth is struggling to come to terms with a huge change of lifestyle; from an apartment in Manhattan to a house in British Columbia with twenty acres of rainforest.

Ruth finds a diary washed up on the beach which tells the story of a young girl also struggling with a culture shock. When Nao’s father lost his job in California the small family unit were forced to move back to Japan, and are now trying to fit back into Japanese society.

As Ruth reads the diary we learn more and more about the past of Nao’s extended family. We also learn of the bullying Nao must endure at her new school, of her father’s own pain and of the fantastic resilience of her grandmother.

This is a complex novel; one to relish rather than race through, and a very satisfying read.

Library catalogue

Posted in Book reviews

The Penguin Lessons by Tom Michell

the-penguin-lessons-by-tom-mitchell

the-penguin-lessons-by-tom-mitchellPlease scroll down for English translation of this review

Mae’r awdur yn myfyrio am ei anturiaethau fel dyn ifanc yn dysgu mewn ysgol breswyl yn yr Ariannin. Yn llawn brwdfrydedd, nteithio ar hyd a lled De America, ac mae’n cael profiad annisgwyl pan y mae’n canfod pengwin sydd bron â thrigo ar ôl cael ei olchi ar y traeth wedi ei orchuddio mewn olew ar arfordir yn Uruguay.

Mae Tom wrth ei fodd wrth iddo lwyddo i achub “Juan Salvador”, ond mae’n cael braw o feddwl ei fod efallai wedi difetha gorchudd y pengwin ac ni fydd yn medru dal dŵr mwyach. Nid oes dewis arall ganddo ond mynd â Juan yn ôl i’r Ariannin.

Mae Juan Salvador yn hynod boblogaidd yn yr ysgol – ymhlith yr athrawon a’r bechgyn. Mae’n gymeriad cyfeillgar a doniol sydd yn medru empatheiddio pan fydd rhywun yn rhannu cyfrinachau ag ef. Mae Juan yn dod ag hapusrwydd i bawb sydd yn ei adnabod.

Roeddwn wrth fy modd gyda’r stori wir hon sy’n codi calon ac yn olrhain hanes bywyd mewn gwlad ddiddorol, a chydymaith sydd yr un mor ddiddorol!

The Penguin Lessons by Tom Michell

The author reflects on his adventures as a young man teaching at a boarding school in Argentina. Full of enthusiasm as he explores South America, his life takes a very unexpected turn when he finds a penguin close to death after being swept ashore in an oil spill off the coast of Uruguay.

Tom’s delight at his success in rescuing “Juan Salvador” is tempered by the sudden realisation that by cleaning him he may have ruined the penguin’s waterproofing. There seems to be no other option but to take Juan back to Argentina.

To say that Juan Salvador is a huge hit with everyone at the school – both staff and boys – would be an understatement. A friendly and funny character who seems to empathise whenever someone decides to confide in him, Juan brings happiness to all those you know him.

I loved this true, heart-warming account of life in a fascinating country with an equally fascinating companion!

Library catalogue

Posted in Book reviews

Enter your email address to follow the Monmouthshire Libraries blog and receive notifications of new posts by email.

Join 38 other followers

Read more…
Follow us on Twitter
Blog Stats
  • 15,097 hits