Comic of the Month

Naruto Volume #1

Naruto is a ninja-in-training with a knack for mischief and, sealed within him, a strange, formidable power.

Twelve years ago the village hidden in the leaves was attacked by a fearsome threat. A nine-tailed fox spirit claimed the life of the village leader, the Hokage, and many others.

Today, the village is at peace and a troublemaking kid named Naruto is struggling to graduate from Ninja Academy. His goal may be to become the next Hokage, but his true destiny will be much more complicated.

Suitable for teens/adults (13+).

Borrow Digital Comics anytime, anywhere, with your library card.

Visit your library website or ask a staff member for more details.

Guidance on content

The comics and graphic novels in this collection are intended for children, young people and adults. Each title has an age rating, given by the publisher as guidance only.

Please be aware that graphic novels for older readers may contain storylines and images that include violence, offensive language and sexual content. We do not censor any material or restrict access by age to the comics in this collection. Parents and carers should be aware of the age ratings when viewing, or allowing children to view, this content, to satisfy themselves that the titles are suitable for their child.

If customers download titles through the new ComicsPlus Library Edition app they can restrict access by setting an age limit (in “settings” select “parental control”).

Further information about helping children and young people stay safe online is available from Get Safe Online, a government-backed organisation providing free expert advice.

Posted in Comic of the Month

Comig y Mis


Naruto Cyfrol #1

Ninja-mewn-hyfforddiant yw Naruto sydd gyda dawn am ddrygioni a gyda phŵer arswydus wedi cloi tu fewn iddo.

Deuddeg o fynyddoedd yn ôl ymosodwyd ar y pentref oedd wedi cuddio yn y dail gan fygythiad ofnadwy. Cymrodd ysbryd llwynog naw-gynffon fywyd arweinwr (yr Hokage) y pentref, a llawer o bobl eraill.

Heddiw, mae’r pentref yn le heddychlon ac mae plentyn trafferthus o’r enw Naruto’n brwydro i raddio o’r Academi Ninja. Ei fwriad yw i fod yr Hokage nesaf, ond bydd ei wir dynged llawer mwy cymhleth na hyn.

Yn addas i bobl yn eu harddegau/ oedolion (13+).

Benthycwch Comics Digidol unrhyw le, unrhyw bryd gan ddefnyddio eich cerdyn llyfrgell.

Cysylltwch â’ch gwefan llyfrgell neu gofynnwch i aelod o’r staff am fwy o wybodaeth

Canllawiau ar gynnwys

Bwriadwyd y comics a’r nofelau graffig yn y casgliad hwn ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion. Mae graddiad oedran ar bob teitl, a roddwyd gan y cyhoeddwr ar gyfer arweiniad yn unig.

Dylid nodi y gallai nofelau graffig ar gyfer darllenwyr hŷn gynnwys straeon a delweddau sy’n cynnwys trais, iaith dramgwyddus a chynnwys rhywiol. Nid ydym yn sensro unrhyw ddeunydd na’n cyfyngu mynediad yn ôl oedran i’r comics yn y casgliad hwn. Dylai rhieni a gofalwyr fod yn ymwybodol o’r graddiad oedran wrth edrych ar, neu ganiatau i blant edrych ar, y cynnwys hwn, i’w bodloni eu hunain bod y teitlau yn addas ar gyfer eu plentyn.

Os yw cwsmeriaid yn lawrlwytho teitlau drwy ap newydd ComicsPlus Library Edition gallant gyfyngu mynediad drwy osod terfyn amser (mewn “gosodiadau” dewiswch “rheolaeth rhiant”).

Mae mwy o wybodaeth am helpu plant a phobl ifanc i aros yn ddiogel ar-lein ar gael gan Get Safe Online, sefydliad a gefnogir gan y llywodraeth sy’n rhoi cyngor arbenigol yn rhad ac am ddim.

 

.

 

 

 

Posted in Comic of the Month

Reading Hack/Summer Reading Challenge Volunteer

Want to do something fun and rewarding this summer?

Like helping children and taking part in creative activities?

YOU could be just the person we are looking for!

Aim of volunteering role:

To help our Community Hub/Library staff make Animal Agents, the Summer Reading Challenge 2017, our most successful yet!

The Summer Reading Challenge is an initiative produced by The Reading Agency and delivered by libraries throughout the country.

The aim is to keep children aged 4 to 11 reading throughout the summer holidays. Each child that registers receives a special collector’s folder and incentive cards (some of which are scratch and sniff and rather smelly!) each time they visit the library having read two library books.

Each child that completes the Challenge is rewarded with lovely prizes: a kit bag, a certificate and medal.

Your role would be to:

Help produce displays to promote Animal Agents

Help staff administer the Challenge

Help with summer activities

Help children to use the Summer Reading Challenge web site and app

Help children to choose new books

Photo © Dale Cherry 2017 for The Reading Agency, with thanks to Newham Council and Calverton Primary School

Age:

This volunteer role is suitable for 13 – 15 year olds

Targets:

We are hoping to increase both the number of children taking part and the number completing the Summer Reading Challenge by 10%. Your enthusiasm could help us achieve this.

 Time:

Flexible time commitment. Preparation for Animal Agents starts on 16th June 2017.  Animal Agents starts on 15th July 2017 and runs throughout the summer holidays.

You will be required to attend 2 free training sessions:

An introduction to the Summer Reading Challenge and

A safeguarding course run by the Youth Service.

Place of work:

Your local Community Hub/Library (Abergavenny, Caldicot, Chepstow, Gilwern, Monmouth, Usk)

Volunteer manager:

Fiona Ashley, Librarian, Strategic Library Service

(Email: FionaAshley@monmouthshire.gov.uk, Telephone: 01633 644906)

Support provided:

Induction and safeguarding training. Support throughout placement from Library Lead/Senior Information Officer based at relevant Community Hub/Library.

Skills required:

 1. An interest in, and enthusiasm for, reading and books
 2. Enjoy encouraging and working with children
 3. Good customer care towards all Community Hub/Library visitors
 4. Good communicator

Benefits offered:

 1. Experience of volunteering with children
 2. Opportunity to take part in creative activities
 3. Development of confidence and social skills
 4. An enjoyable and rewarding volunteering experience
 5. A Reading Hack pack – tee-shirt, volunteer handbook, badge and pen

References:

One reference required (this can be from a professionally qualified youth worker, school teacher, Head of Year or Head of School)

Posted in Volunteering

Hac Ddarllen/Gwirfoddolwr Ifanc Her Ddarllen yr Haf

Oes awydd ganoch wneud rhywbeth hwyl a gwobrwyol yr haf hwn?

Ydych chi’n mwynhau helpu plant a chymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol?

Efallai CHI yw’r union berson ni’n edrych am!

Nod y rhan gwirfoddol:

I helpu ein staff Llyfrgell i wneud Asiantau Anifail, Her Ddarllen yr Haf 2017, yr un mwyaf llwyddiannus fyth!

Menter yw Her Ddarllen yr Haf wedi’i chreu gan yr Asiantaeth Ddarllen ac wedi’i ddarparu gan lyfrgelloedd ledled y wlad.

Y diben yw sicrhau bod plant rhwng 4 i 11 yn parhau i ddarllen trwy gydol gwyliau’r haf. Mae pob plentyn sy’n cofrestru’n derbyn plygell casglwr arbennig a chardiau sbardun (gallir crafu rhai ohonynt, mae nhw bach yn ddrewllyd!) pob tro maent yn ymweld â’r llyfrgell wedi darllen dau lyfr.

Mae pob plentyn sy’n cwblhau’r Her yn cael eu gwobrwyo gyda thlysau bendigedig: bag offer, tystysgrif a medal.

Eich rhan chi bydd:

 1.      Helpu cynhyrchu arddangosfeydd i hyrwyddo Asiantau Anifail
 2.      Helpu staff i ddarparu’r Her
 3.     Helpu gyda gweithgareddau’r haf
 4.      Helpu plant i ddefnyddio gwefan ac ap Her Ddarllen yr Haf
 5.    Helpu plant i ddewis llyfrau newydd

Oedran:

Mae’r rhan yn addas i oedrannau 13 – 15.

Targedau:

Rydym yn gobeithio cynyddu nifer y plant sy’n cymryd rhan a’r nifer sy’n cwblhau Her Ddarllen yr Haf gan 10%. Gall eich brwdfrydedd helpu ni i gyflawni hyn.

 Amser:

Ymrwymiad amser hyblyg. Mae paratoad Asiantau Anifail yn dechrau ar y 16eg o Fehefin 2017. Mae Asiantau Anifail yn dechrau ar y 15fed o Orffennaf 2017 ac yn parhau trwy gydol gwyliau’r haf.

Bydd rhaid mynychu 2 sesiwn hyfforddi rhad ac am ddim.

Cyflwyniad i Her Ddarllen yr Haf a chwrs diogelu sy’n cael eu rhedeg gan y Gwasanaeth Ieuenctid.

Man gweithio:

Eich Llyfrgell Leol (Y-Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent, Gilwern, Trefynwy, Brynbuga)

Rheolwr gwirfoddoli:

Fiona Ashley, Llyfrgellydd, Gwasanaeth Llyfrgell Strategol

(Ebost:FionaAshley@monmouthshire.gov.uk, Ffôn:  01633 644906)

Cymorth wedi’i ddarparu:

Hyfforddiant cynefino a diogelu. Cymorth trwy gydol y rôl oddi wrth Swyddog Arweinio Llyfrgell/ Gwybodaeth Uwch wedi’i leoli yn y Llyfrgell berthnasol.

Sgiliau gofynnol:

 1. Diddordeb mewn, a brwdfrydedd am, darllen a llyfrau.
 2. Mwynhau annog a gweithio gyda phlant.
 3. Gofal cwsmer da tuag at bob ymwelwr i’r llyfrgell
 4. Cyfathrebwr da

Manteision:

 1. Profiad o wirfoddoli gyda phlant
 2. Cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol
 3. Datblygu hyder a sgiliau cymdeithasol
 4. Profiad gwirfoddol hwylus a gwobrwyol
 5. Pac Hacio Darllen – crys t, llawlyfr gwirfoddoli, bathodyn a phen.

Geirdau:

Bydd angen un geirda (gall hyn fod oddi wrth weithiwr ieuenctid proffesiynol cymwysedig, athro ysgol, Pennaeth Blwyddyn neu Bennaeth Ysgol)

Posted in Volunteering

The Necessary Death of Lewis Winter by Malcolm Mackay

Please scroll down for the English version

Cafwyd cyfarfod gwych gan Grŵp Darllen My Novel Lovers wrth siarad am y stori gyffroes hon am isfyd troseddwyr. Roedd pawb yn dwlu ar y stori heblaw am un person, oedd yn ychwanegu dimensiwn arall i’r drafodaeth.

Roedd yn ddiddorol tu hwnt i weld y byd trwy lygaid llofrudd dideimlad, yn dysgu sut mae’n paratoi am y gwaith a sut mae’n adfer ei hun ar ôl. Er ei fod wedi ei ysgrifennu mewn ffordd denau, mae’r cymeriadau’n dod i fyw – o gariad y troseddwr bach sy’n ceisio gwneud ei farc, i’r DA sydd dal yn benderfynol i ddal y bois drwg.

Y cyntaf o dri – dwi methu aros i ddarganfod beth sy’n digwydd nesaf!

Catalog llyfrgell

The Necessary Death of Lewis Winter by Malcolm Mackay

My Novel Lovers Reading Group had a fantastic meeting, talking about this gripping tale of the criminal underworld. Everyone loved it except for one person, which made the discussion even more interesting.

It was fascinating to see the world through the eyes of a cold hearted hitman, learning how he prepares for the hit and how he recovers afterwards. Although sparsely written, the characters come to life – from the girlfriend of an ageing small time criminal trying to make his mark, to the experienced DI still determined to get the bad guys.

The first in a trilogy – can’t wait to find out what happens next!

Library catalogue

 

Posted in Book reviews

Learning to Drive?

Monmouthshire Community Hubs and Libraries to offer free online Driving Theory Tests for new drivers

Monmouthshire residents who are learning to drive can now practice for the Driving Theory Test through their local Community Hub or Library.

Monmouthshire County Council has just added Theory Test Pro to its growing list of internet services available freely to library members. This service provides a highly realistic online simulation of the UK’s driving theory test. It contains the entire official test question bank, hazard perception video clips and an online version of the Highway Code.

Theory Test Pro’s material is licensed from the Driving Standards Agency (DSA), so learner drivers can be assured that the practice questions they’re given are from the people who set the official tests.

Access to Theory Test Pro is free for borrowers who call in to any Monmouthshire Community Hub or Library. Borrowers can also access Theory Test Pro from outside of the library using their library card.

Henry Dillon, Marketing Director of Well Informed Limited, which developed Theory Test Pro, is thrilled to be partnering with Monmouthshire County Council.

 

“I’m very happy that members of Monmouthshire Libraries will now have free access to Theory Test Pro,” said Dillon. “Studying is a must for the DSA’s driving theory test and Theory Test Pro offers everything that you’d get from a CD-ROM with none of the hassle.”

Borrowers can sign up to take practice driving theory tests by visiting the Theory Test Pro website: https://monmouthshire.theorytestpro.co.uk

Monmouthshire residents without a library membership can obtain one easily by visiting their local Community Hub or Library. More information is available on the Monmouthshire County Council web http://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries

 

Posted in Library news

Dysgu Gyrru?

Mae Llyfrgelloedd Sir Fynwy’n dechrau cynnig Profion Theori Gyrru ar-lein am ddim i yrwyr newydd

Gall preswylwyr Sir Fynwy sy’n dysgu gyrru ymarfer am y Prawf Theori Gyrru trwy eu Llyfrgell leol.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ychwanegu’r Theory Test Pro i’w rhestr o wasanaethau rhyngrwyd ar gael am ddim i aelodau llyfrgell. Mae’r gwasanaeth hon yn cynnig efelychiad ar-lein hynod realistig o brawf theori gyrru’r DU. Mae’n cynnwys holl gronfa swyddogol cwestiynau’r prawf, clipiau fideo adnabod peryglon a fersiwn ar-lein o Reolau’r Ffordd Fawr.

Mae deunydd y Theory Test Pro wedi’i drwyddedu gan yr Asiantaeth Safonau Gyrru (ASG), felly gall dysgwyr wybod bod y cwestiynau ymarfer a ddarparir yn dod o’r bobl sy’n creu’r profion swyddogol.

Mae mynediad i’r Theory Test Pro am ddim i fenthycwyr sy’n galw i mewn i unrhyw lyfrgell Sir Fynwy. Gall benthycwyr hefyd cael mynediad i’r Theory Test Pro tu allan i’r llyfrgell gan ddefnyddio’u cerdyn llyfrgell.

Mae Henry Dillon, Cyfarwyddwr Marchnata Well Informed Limited, a ddatblygodd Theory Test Pro, yn gyffroes i weithio gyda Chyngor Sir Fynwy.

“Rydw i’n hapus iawn bod aelodau Llyfrgelloedd Sir Fynwy nawr yn cael mynediad am ddim i Theory Test Pro,” medd Dillon. “Mae astudiaeth yn angenrheidiol ar gyfer prawf theori gyrru’r ASG ac mae’r Theory Test Pro’n cynnig popeth cewch a’r Cryno Ddisg heb dim ffwdan.”

Gall benthycwyr cofrestru i ymarfer profion theori gyrru gan ymweld â gwefan Theory Test Pro: https://monmouthshire.theorytestpro.co.uk

Gall preswylwyr Sir Fynwy sydd ddim yn berchen aelodaeth llyfrgell cael gafael ar un yn hawdd gan ymweld â’u Llyfrgell leol. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Cyngor Sir Fynwy http://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries

 

Posted in Library news

Enter your email address to follow the Monmouthshire Libraries blog and receive notifications of new posts by email.

Join 35 other followers

Read more…
Follow us on Twitter
Blog Stats
 • 15,878 hits